Докуметиране на доставки по специален ред на облагане на маржа, извършени от дилъри на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети в програмата Плюс Минус

Публикувано на

Редът за облагане на маржа на цената , прилаган за доставките, извършени от дилъри на стоки втора употреба , произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети е уреден нормативно в глава 17 от ЗДДС и раздел II на глава шестнадесета от ППЗДДС.
Дилърите, съгласно разпоредбата на чл.89 от ЗДДС, документират извършените от тях доставки по специалния ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва „чл. 143 от закона“.  В Плюс Минус за документиране на този вид доставка се използва Фактура продажба /тип -ФЕ и файл facttom7.xls/.  От падащото меню Тип на сделката трябва да се избере „чл. 89 от ППЗДДС“, а като основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС “чл. 143 от ЗДДС”.
При извеждане на дневника за продажбите за данъчния период, фактурите и известията към фактурите се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 90 от ППЗДДС начисляването на данъка се извършва с издаването на протокол в края на всеки данъчен период.
В Плюс Минус за начисляването на данъка се използва документа Протокол по чл. 90 /тип -П и файл protokol90.xls/. В поле „Документ/и (-ФЕ) се извикват всички фактури, издадени през данъчния период, при което автоматично се зареждат стоките, количество и продажната цена. При въвеждане на доставната цена, в документа се изчислява маржа  и дължимия данък.
При извеждане на дневника за продажбите за данъчния период,  за протоколите се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10 от ППЗДДС.