ПЛЮС МИНУС версия 6.9995

Публикувано на

    1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС
  • НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, променен е и образецът на Придружителното писмо.
    2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО
  • Актуализирани са документи Фактура покупка и Фактура продажба , съгласно промяната в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.04.2011г. Когато по – ранната дата от Дата на документа и Дата на възникване на данъчното събитие е преди 01.04.2011г., при избор на отметка 7/9% в покупна фактура, или избор на тип на сделката ОД 7/9% в продажна фактура данъчната ставка е 7%, в противен случай, ставката е 9%.
  • В справка Обороти между аналитичности е добавена възможност за избор на група аналитични признаци. Това става чрез избор на бутон Избор на група АП.