ОБРАЗЕЦ НА СМЕТКОПЛАНА ПО МСФО (SAMPLE OF IFRS CHART OF ACCOUNTS)

Публикувано на

Balance Sheet Accounts Сметки на балансов отчет
ASSETS АКТИВИ
Current assets Текущи активи
101 Cash and tern Deposits Парични средства и краткосрочни депозити
101.100 Petty Cash Каса
101.200 Checking/Cash and Bank/ Банкова сметка
101.300 Other Bank Accounts, Saving Други банкови сметки
110 Short -Term Investments Краткосрочни финансови вложения
110.1 Available – for-sale-Securities Налични финансови вложения на продажба
110.2 Investments held for trading Търговси финансови вложения
110.3 Short-term deposits Краткосрочни депозити
110.4 Short-term Loans Предоставени заеми
111 Accounts receivable, Trade Receivables Сметки за получаване, търговски дебитори
112 Not-Trade Receivables Други дебитори
112.1 Rent receivable Лизингови вноски за получаване
112.2 Prepaid taxes Предплатени данъци
112.3 Advances to Suppliers & Contractors Дадени аванси
112.4 Bad Debt Provision Провизии по съмнителни дългове
112.5 Notes Receivable Полици за получаване
112.6 Interest Receivable Лихви за получаване
113 Inventory Запаси
113.1 Raw Materials Суровини и материали
113.2 Goods Стоки
113.3 Work in Process Незавършено производство
113.4 Allowance to reduce inventory Провизии за обезценка на запасите
115 VAT recoverable ДДС за възстановяване
124 Prepaid Expenses Предплатени разходи
125 Deferred Taxes Отложени данъци
126 Other current assets Други оборотни активи
127 Assets to be disposed by Sale Активи, заделени за продажба

 

Long-term Assets Дългосрочни активи
160 Fixed Assets Основни средства
160.1 Land Земя
160.2 Buildings & Constructions Сгради и съоръжения
160.3 Motor Vehicles Транспортни средства
160.4 Furniture, Office Equipment, Computers Мебели, офис оборудване
160.5 Manufacturing Equipment Производствено оборудване
160.6 Leasehold Improvements Модернизация на наетите основни средства
161 Accumulated depreciation of Fixed Assets Натрупана абезценка на основни средства
161.2 Depreciation of Building and Constructions Обезценка на сгради и съоръжения
161.3 Depreciation of Motor Vehicles Обезценка на транспортни средства
4.4 Depreciation of Furniture, Office Equipment, PC & Software Обезценка на мебели, офисно оборудване, компютри и софтуер
161.5 Depreciation of Manufacturing Equipment Обезценка на производствено оборудване
161.6 Depreciation of Leasehold Improvements Обузценка на вложенията в модернизацията на наети основни средства
170 Intangible assets Нематериални активи
170.1 Licenses лицензи
170.2 Patents Права върху патенти и изобретения
170.3 Goodwill Положителна репутация
170.4 Development cost Разходи за разработки
171 Accumulated Amortization of Intangible Assets Натрупана амортизация на нематериални активи
171.1 Amortization of Licenses Амортизация на лицензи
171.2 Amortization of patents Амортизация на патенти, права върху изобретения
171.3 Amortization of Goodwill Амортизация на положителна репутация
171.4 Amortization of Development cost Амортизация на разходи за разработки
180 Long-terms Investments Дългосрочни инвестиции
180.1 Equity Securities Инвестиции в дялови ценни книжа
180.2 Available-for-sale Securities Налични финансови вложения за продажба
180.3 Held-to-maturity investments Финансови вложения, задържани до погасяването им
180.4 Long-term loans Предоставени дългосрочни заеми
180.5 Investments property Инвестиционна собственост
180.6 Investments in Assoc. companies Инвестиции в асоцирани компании
180.7 Special Funds Инвестиции в специални фондове
185 Biological assets Биологични активи
190 Other assets Други дългосрочни активи
190.1 Long-term Prepayments Дългосрочни предплащания
190.2 Deferred Income tax asset Активи по отсрочени данъци върху печалбата
190.3 Lease receivable Лизингови вноски за получаване
LIABILITIES ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Current liabilities Текущи задължения
201 Advances from customers Получени аванси
202 Accounts payable, Creditors Сметки за плащане, разплащания с доставчици
203 Notes payable Полици за плащане
204 Wages & Salaries payable Задължения за работна заплата
205 Income Tax Payable Текущ данък върху печалбата
206 VAT Payable Начислен ДДС
207 Taxes Payable Данъчни задължения
208 Short-Term Bank Loans Краткосрочни банкови кредити
209 Current Maturities of Long-Term Debt Текущата част от дългосрочните задължения
212 Rent Payable Арендни задължения
230 Short-Term Debt. Non-Trade Payable Други краткосрочни задължения
241 Dividends Payable Разплащания с учредители по изплащане на дивиденти
242 Interest Payable Лихви за изплащане
245 Accrued Expenses Начислени разходи
246 Provisions for liabilities and charges Провизии за предстоящи разходи и плащания
Long-term liabilities Дългосрочни задължения
243 Mortgage Payable Плащане по ипотека
244 Bonds Payable Облигации за плащане
260 Long-term Bank Loans Дългосрочни банкови кредити
270 Finance lease liability Задължения по финансов лизинг
275 Deferred Income Tax liability Задължения по отложен данък върху печалбата
280 Long-term Debt Други дългосрочни задължения
285 None-current Interest-bearing liabilities Дългосрочни лихвени задължения
EQUITY КАПИТАЛ
301 Shareholders` Equity, Capital Stock Акционерен капитал
301.100 Common Stock Обикновени акции
200.200 Preferred stock Привилегировани акции
300.300 Additional paid-in capital Добавен капитал над номинала
400.400 Treasury Stock Съкровищни акции
500.500 Subscribed and Unissued Разплащания с учредители по вноски в уставния капитал
501 Retained Earnings /Deficit/ Неразпределена печалба (загуба)
502 Current earnings Печалби и загуби от текущата година
503 Income Summary Account Сметка за общите приходи
504 Currency Translation Adjustment Печалби и загуби от валутен трансфер
505 Revaluation reserve Провизии за преоценка
506 Stock options Опции за акции
REVENUES ПРИХОДИ
400 Service revenues Приходи от услуги
401 Sales of goods Продажба на стоки
411 Interest Income Приходи от лихви
412 Exchange Differences Gain Печалба от курсови разлики
413 Sales of Other Assets Продажби на други активи
414 Purchase Discount Намаления от доставчици
415 Reversal of impairment loss Корекция на загубата от обезценка
416 Rent income Доходи от наем
417 Gain from associates Печалба от участие в асоцирани компании
418 Deferred tax income Доходи по отсрочени данъци
419 Gains from fair value adjustments Печалба от промяна на справедливата стойност
EXPENSES РАЗХОДИ
500 Cost of Goods Sold, Cost of Sales Себестойност на реализираната продукция и на продажбата
511 Interest Loss Разходи за лихви
512 Exchange Differences Loss Загуба от курсови разлики
513 Costs of Other Assets Себестойност на други активи
514 Loss from associates Загуба от участие в асоцирани компании
520 Operating Expenses Операционни разходи
520.010 Employee Salaries, Payroll Заплащане на труда
520.020 Employee Taxes Данъци върху работната заплата
520.040 Office Support Разходи за офиса
520.050 General Expenses Представителни разходи
520.060 Taxes Данъци
100.100 Consultants Консултански услуги
120.120 Office Supplies Канцеларски материали
130.130 Car Expenses Транспортни разходи
140.140 Car Insurance Застраховки на автомобили
155.155 Rent expense Краткосрочен наем
160.160 Office Security Охрана на офиса
170.170 Mail Expenses Пощенски разходи
190.190 Office Telephone Expenses Разходи за телефон в офиса
210.210 Bank Charges Разходи за банково обслужване
230.230 Utilities Комунални услуги
250.250 Advertising Expenses Разходи за реклама
260.260 Finance lease interest expense Разходи за лихви по дългосрочен наем
270.270 Depreciation Разходи за обезценка
280.280 Amortization Разходи за амортизация
290.290 Sales Discount Предоставени намаления
300.300 Impairment Loss Загуба от обезценка
525 Deferred tax expenses Разходи по отсрочени данъци върху печалбата
530 Current Income /Profit/ Tax Разходи по текущия данък върху печалбата
531 Bad debt Expenses Разходи за провизии по съмнителни дългове