Промени в държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Публикувано на

В държавен вестник № 99 от 12.12.2017 е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В него са заложени промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство.

Промени в осигуряването:

1) През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%  (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице).

За останалите фондове на ДОО осигурителните вноски запазват съотношението между работодател и работник – 60 към 40 , както и размерите си.

За трета категория труд осигурителните вноски изглеждат така:

Видове осигуровки Родени преди 01.01.1960 Родени след 31.12.1959
Работодател Работник Работодател Работник
Здравно осигуряване 4.80% 3.20% 4.80% 3.20%
Фонд Пенсии 11.02% 8.78% 8.22% 6.58%
Общо заболяване и майчинство 2.10% 1.40% 2.10% 1.40%
Гарантирани вземания от работник и служител   0.00%   0.00%
Безработица 0.60% 0.40% 0.60% 0.40%
ДЗПО УПФ/ф. Пенсии в р-р УПФ     2.80% 2.20%

 

Променят се размерите на осигурителните вноски за Фонд Пенсии и за морските лица (чл. 4а от КСО):

Видове осигуровки Родени преди 01.01.1960 Родени след 31.12.1959
Здравно осигуряване 8.00% 8.00%
Фонд Пенсии 19.80% 14.80%
Общо заболяване и майчинство 3.50% 3.50%
Безработица 1.00% 1.00%
Трудова злополука и професионална болест 1.10% 1.10%
ДЗПО УПФ/ф. Пенсии в р-р УПФ 5.00%

 

Промени в осигурителните вноски по категории:

Видове осигуровки Родени преди 01.01.1960 Родени след 31.12.1959
I категория II категория I категория II категория
Здравно осигуряване 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Фонд Пенсии 22.80% 22.80% 17.80% 17.80%
Общо заболяване и майчинство 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Безработица 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Трудова злополука и професионална болест 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
ДЗПО УПФ/ф. Пенсии в р-р УПФ     17.00% 12.00%

 

2) Запазва се размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии за лицата по чл. 69 – 60.8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55.8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

3) Предвижда се административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 3.9 на сто и при планираното увеличение на минималната работна заплата с 10.9 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2018 г. е около 6.8 на сто;

4) Увеличава се минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.;

5) Отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи съобразно облагаемия доход. Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2018г. ще е в размер на 510 лв. Предвижда се за 2019 г. да е 560 лв.,а за 2020 г. – 610 лв.

6) Увеличава се минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв.;

7) Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица остава 2600 лв.;

Промени, касаещи обезщетенията:

1) Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, като за първите три работни дни се изплаща среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

2) Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението;

3) И през 2018 г. се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

4) Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 на 380 лв.;

5) Запазва се възможността майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа (чл. 50а КСО), да получат обезщетение от ДОО 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане;

6) Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност остава – 18 календарни месеца при безработица, и бременност и раждане – 24 календарни месеца;

7) Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74.29 лв.;

8) Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица  – внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд Безработица най-малко 12 месеца от последните 18 месеца;