Шаблони на договори и други документи в Плюс Минус

В софтуер за Заплати и софтуер за Личен състав Плюс Минус има много документи, свързани с трудовото и осигурителното законодателство на Република България.

Публикувано на: 2023-09-04

В софтуер за Заплати и софтуер за Личен състав Плюс Минус, в меню Документи се намират документите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство на Република България.

Също така в модул Заплати от меню Документи / Договори / Редактор на документи и в модул Личен състав от меню Документи / Редактор на документи могат да се редактират и изтриват съществуващи шаблони на документи, както и да се добавят нови шаблони.

Видове шаблони

В Редактор на документите се извеждат две полета, от които се избират съответните шаблони за редакция:

  1. Поле Шаблон – присъстват всички вградени документи в програмата по подразбиране (пр. трудов договор, допълнително споразумение, заповед за уволнение и др.).

При първоначално инсталиране на програмата в подпапка docs / html присъстват отделните файлове на всички шаблони на вградени документи с разширение .html (пр. TD.html), както и файл files.json , в който се съдържат техните имена, типове и имена на файлове.

Шаблон на вграден документ, присъстващ по подразбиране в програмата (пр. трудов договор) може да се зареди за служител като служителят се маркира от дървото с персонала и се избере Документи / Договори / Трудов договор / Помощно меню с настройки / поле Шаблон.

  1. Поле Потребител шаблон –потребителските документи са специфични и не присъстват по подразбиране в програмата, а се записват от съответния потребител.

При запис на шаблони за потребителски документ в подпапка docs / html се създават отделни файлове на шаблоните с разширение .html, също се създава и нов файл myTemplates.json, в който се съдържат техните имена, типове и имена на файлове.

Потребителските шаблони задължително се записват от Редактор на документи и след това се отварят от Документи / Други.

Добавяне, промяна и изтриване на шаблони

В Редактор на документите се избира шаблонът, с който ще се работи.Текстът може да се редактира, чрез лентата с настройки, която се появява над бланката с документа като трябва да се обърне внимание, че след бутонът, с който се увеличава или намалява размерът на документа на екран има допълнителни 3 бутона, чрез които може да се зададе нова страница при печат, да се раздели ред и да се добави параметър.

След като се нанесат промените в шаблона се избира бутон Запис и програмата извежда съобщение за данни на шаблона.

Шаблони на договори

Шаблони на договори

Полетата в екрана се попълват в зависимост от това дали се добавя нов шаблон или се презаписва съществуващ.

Промените по шаблоните на документите се отразяват във всички фирми в базата. Ако една промяна важи само за една или няколко фирми от базата, то трябва да се добави нов шаблон на документа, за да има възможност да се избира както първоначалният, така и новият шаблон за различните фирми.

  1. Добавяне - При добавяне на нов шаблон, полета Име и Файл задължително трябва да се променят – да няма шаблон със същото име и в поле Файл се изписва име на файл, което не присъства в подпапка docs / html. По този начин при запис няма да се загуби съществуващ шаблон, а ще се създаде нов.

Ако полета Име и/или Файл се запазят с такива, които вече съществуват в базата (пр. Трудов договор и/или TD), то промените по шаблона ще се запишат, но ще бъде заменен основния шаблон, който е по подразбиране в Плюс Минус (пр. шаблон за Трудов договор).

Поле Тип – по подразбиране се извежда типът на шаблона, който е отворен. Полето не трябва да се променя, когато в поле Записване като е избрано Шаблон на вграден документ.

Пример: Ако в документ Трудов Договор искаме да добавим конкретни параметри, да редактираме текст и след това да е възможно и новият трудов договор да може да се избира за конкретен служител от поле Шаблон в документа, то трябва да направим следното:

От Редактор на документи / Поле Шаблон се избира и отваря основен шаблон от програмата с наименование Трудов договор и се нанасят промените. След това се записва като поле Име се променя според желаното наименование (пр. Трудов договор Нов), поле Тип не се променя (остава ТД), поле Файл се променя (пр. TDnew) и се записва като шаблон за вграден документ. По този начин в папка docs / html се създава отделен файл TDnew.html и името, типът и файлът на новозаписаният вграден документ автоматично се добавят и във файл files.json.

  1. Промяна - Ако новият шаблон трябва изцяло да подмени стария, то се преотваря шаблон, нанасят се промените и след избор на бутон Запис от настройки всички полета в екрана трябва да останат непроменени и накрая отново се избира бутон Запис.

  2. Изтриване - могат да се изтрият шаблони за потребителски документ с бутон Изтрий.

Подробно описание на работата с Редактор на документи може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето му и избор на клавиш F1.

Работа локално и работа в мрежа

Независимо от това дали се работи локалнo или в мрежа, промените по шаблоните се запазват само в директорията, в която е инсталирана програмата и от която са записани (пр. plusminus7 / docs / html).

Прехвърляне на шаблони в друга директория или на друг компютър

Записани шаблони от подпапка docs / html могат да се прехвърлят в друга директория / друг компютър в същата подпапка, в случай, че на другото място не са били променяни или записвани допълнителни шаблони – могат да се прехвърлят файлове files.json, myTemplates.json, както и файловете на шаблоните с разширение .html или може да се копира цялата папка html и да се замести.

Стъпки преди инсталиране на нова версия на Плюс Минус

  1. Когато винаги се създават нови шаблони и не се променят основни шаблони от програмата – препоръчва се този вариант, защото в този случай преди да се актуализира версията на програмата ще е достатъчно да се копира файл files.json от подпапка docs / html на друго място (в него се съдържат имена, типове и имена на файлове на всички шаблони на вградени документи). След това се актуализира версията. Най-накрая копираният файл files.json се връща в папка html като заменя същият от актуализацията или копираният файл files.json се отваря и се копират имената, типовете и файловете на допълнителните шаблони на вградени документи като се поставят във файл files.json от актуализацията при спазване на определена структура.

  2. Когато се променят основни шаблони - трябва да се копира файл files.json и файловете на променените основни шаблони (с разширение html) от подпапка docs / html на друго място. След това се актуализира версията. Най-накрая с копираният файл files.json се процедира аналогично на т. 1 и заедно с него се връщат копираните променени основни шаблони в папка html.

Преди всяка актуализация на програмата трябва да се копират наново гореспоменатите документи (файл files.json и/или шаблоните) от подпапка docs / html на друго място, за да са актуални файловете в случай, че често се създават и променят шаблони на договори и други документи.