Шаблони и импорт на файл в Типови операции

Публикувано на: 2024-02-19

В счетоводен софтуер Плюс Минус Типови операции се извеждат от седмия бърз бутон, намиращ се в лентата с бързи бутони най-отгоре на екрана.

Типови операции се използват, за да се въведат автоматично счетоводни операции в Журнал на операциите, както и да се запише документ и счетоводните операции към него, който се извежда в Журнал на документите.

В екран Типови операции счетоводните операции в таблицата могат да се въвеждат: ръчно, чрез шаблон, както и с импорт на файл.

Ръчно въвеждане на счетоводни операции

При ръчно въвеждане на операциите се добавят всички необходими данни като поле Шаблон не е нужно да се попълва.

Ако е необходимо операциите да се запишат като документ, типът на документа се избира от падащото меню на поле Документ. След като се избере типът на документа се разкриват допълнителни полета за попълване.

В полета Вид док. и Тип Сделка се избират видът документ и типът на сделката и спрямо тях се определя постъпването на документа в Дневник на покупките и / или Дневник на продажбите. От поле ДДС % се избира ставката на ДДС – 20%, 9% или 0%. При необходимост от календара в поле Месец се избира месецът, в който документът да постъпи в дневниците по ДДС. Полето не се попълва, когато месецът на постъпване в дневника по ДДС съвпада с датата на документа (поле Дата).

Основни шаблони

При първоначално инсталиране на счетоводен софтуер Плюс Минус и стартиране на екран Типови операции в поле Шаблон се извеждат основни шаблони, които по подразбиране са видими за всички фирми.

В основните шаблони са добавени счетоводни сметки, аналитичности, коментари и други данни и те могат да се използват за автоматично осчетоводяване на счетоводни операции и документи към тях.

При необходимост данните във всички полета могат да се променят ръчно. След избор на бутон Запиши ще се запишат всички счетоводните операции, за които е попълнена стойност в колона Сума.

В някои от шаблоните има възможност и за автоматичното разпределение на общи суми.

Пример: Избира се шаблон Фактура покупка (стоки), по подразбиране ДДС % е 20 като може да се промени, попълват се полета Док. N, Вид док., Тип сделка, Партньор, най-отгоре вдясно на екран се попълва поле Сума 60.00 и на база посоченият ДДС % автоматично се извеждат стойности в полета ДДС 10.00 и Платено 60.00, както и сумите по редовете за всяка счетоводна операция. Може да се въведе аналитичност и количество на стоките, ако е необходимо може да се попълнят или променят данните на екран и накрая се избира бутон Запиши.

Основни шаблони в Типови операции

Основни шаблони в Типови операции

Добавяне, промяна и изтриване на шаблон

В Типови операции може да се добави нов шаблон от бутон Плюс, който се намира вдясно от поле Шаблон. В таблицата с настройки, която се извежда на екран, ръчно се въвеждат данните, които е необходимо да се зареждат автоматично след избор на шаблона и се избира Запис.

Може да се добавят нови шаблони, които да са видими за всички фирми в базата или само за текущата. Записаните шаблони се извеждат най-отдолу в списъка с шаблони, който се извежда от поле Шаблон.

Съществуващите шаблони могат да се редактират или изтриват съответно от бутони Молив и Минус като предварително трябва да се избере конкретният шаблон от поле Шаблон.

ВАЖНО! Независимо от това дали се работи локално или в мрежа, всички шаблони (включително променените и новите) в Типови операции се запазват във файл typeOperationsUser.json само в директорията, в която е инсталирана програмата и от която са записани (пр. plusminus7 / data / settings / docs).

ВАЖНО! Записаните шаблони от подпапка data / settings / docs могат да се прехвърлят като се копира файл typeOperationsUser.json и се постави в същата подпапка в друга директория / друг компютър.

Импорт на файл

В Типови операции при избор на стрелката в горния десен ъгъл от бутон Зареди може автоматично да се заредят операции от външен файл във формат .txt.

Стъпки за записване на примерен файл:

- Създава се нов файл в Excel и за всяка операция последователно се въвеждат следните данни - Дата, Дебит, Кредит, Аналитичност дебит, Аналитичност кредит и Сума. Относно колони Аналитичност дебит и Аналитичност кредит – изписва се пълното наименование на аналитичностите (главни групи аналитичности, подгрупи аналитичности, подподгрупи аналитичности и т.н.). Файлът не трябва да съдържа наименования на колоните;

Импорт на файл в Типови операции

Импорт на файл в Типови операции

- След въвеждането на всички данни файлът в Excel се записва като се сменя типът му на Текст, разделен с табулации .txt (File / Save as / Browse / Folder / Save as type: Text Tab delimited .txt);

- След това файлът във формат .txt се зарежда в Типови операции като може да се избере и тип документ, в който да се запишат операциите – например Мемориален ордер с тип МО;

- След импорта на файла при необходимост може да се направят ръчно допълнителни корекции на данните и накрая операциите се записват с бутон Запиши.

Подробно описание на работата с Типови операции може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.