Публикувано на: 2011-10-14

Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Текущо изчисляване на размера на частичния данъчен кредит: Лицето трябва да определи, кои получени от него доставки едновременно се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. Облагаемите основи на доставките по т. 1. се посочват в колона 14 на дневника за покупки за съответния месец, а начисления ДДС върху тях в колона 15 на същия дневник.

В счетоводен софтуер Плюс Минус данните в тези колони постъпват от покупните документи, за които е зададен тип на сделката С право на частичен данъчен кредит.

В счетоводен софтуер Плюс Минус Коефициента за предходната година се въвежда в документ Коефициент по чл.73, ал. 5 ЗДДС с тип КОЕФ и файл KoefDDS.xls. Документа трябва да е с дата, съдържаща текущата годината,  през която ще се използва. По този начин ако в документ Коефициент по чл.73, ал. 5 ЗДДС с дата 01.01.2010 е записан коефициент  1,  то през цялата 2010 година при извеждане на  Справка декларация, в клетка 33 ще се попълва 1. Това е само при условие, че в месеца има извършени освободени доставки, т.е. в клетка 19 на декларацията, стойността е положително число. Правото на ползване на частичен данъчен кредит се изчислява в кл. 40 на справката – декларация за ДДС за съответния месец и е равен на сумата от произведението на ДДС на получените доставките с право на частичен кредит (кл. 42 от справката – декларация за месеца ) умножени  по коефициента по т. 3 (кл. 33 от справката – декларация за месеца).

Годишно преизчисляване на размера на частичния данъчен кредит: Ежегодно със справката – декларация за ДДС за месец декември, лицето извършва преизчисляване на правото на ползване на частичен данъчен кредит по следния ред:

  1. Въведеждане документите, които следва да се включат  в дневниците за покупки и продажби за месец декември;
  2. Изчисляване на коефициента за текущата година: 2.1 Извеждане справка декларация. 2.2 Пълен анализ на доставките през годината. Не е необходимо да се проверяват рутинните и редовни сделки, а само тези, които биха могли да се отнесат в данъчните основи в числителя на формулата. 2.3. В счетоводен софтуер Плюс Минус , с помощта на справка Разчети с бюджета по ЗДДС се попълва документ Коефициент по чл. 73, ал.2, в резултат на което се изчислява Коефициента за текущата година. Документа се запомня с дата следващата година, тъй коефициента ще се използва през цялата следваща година.
  3. Извеждане на справката Разчети с бюджета по ЗДДС, където се изчислява Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-).
  4. Въвеждане стойността на Годишна корекция по чл.73, ал.8 в Протокол по чл.117 към месец декември на текущата година.

ВНИМАНИЕ !!! Резултата трябва да бъде отбелязан със съответния знак „+“ или „-„. В случаите на дерегистрация през годината описаните действията в т. 1. до т.4 се извършват  през последния период, за който ще се подава Справка - декларация за ДДС на базата на сумите на числителя и знаменателя за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано.

Вижте полезна информация и за софтуер за магазин Плюс Минус.