Публикувано на: 2016-09-12

Съгласно чл. 183 от Закон за задълженията и договорите продажбата е договор, с който едно лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещ или друго право срещу цена, която купувача се задължава да му плати. Договора за продажба е двустранен - всяка страна има насрещни права и задължения и възмезден - срещу прехвърлянето на собствеността купувача заплаща определена цена на продавача.

Обект на покупко-продажба може да бъде стока, материал, продукт, услуга и други. Всички обекти на покупко-продажба имат определена цена. Цената е стойността им изразена в пари. Тя зависи от вложените ресурси и от субективните предпочитания на потребителя.

В практиката често търговците / производителите сключват договори със своите контрагенти за доставяне на дадена стоки по преференциална цена при спазване на определени условия. Не малко са и случаите, в които търговците на едро и дребно правят отстъпка от посочената цена или предоставят допълнителни облаги при определени условия.

Отразяване в складов софтуер Плюс Минус

В складов софтуер Плюс Минус има възможност за задаване на различни цени - цени от 0 до 9, цена на дребно, цена на едро, цени с ДДС.

В програмата тези цени могат да се въведат по няколко начина:

Със запис на покупни документи

Освен Единична цена в документите за покупка на артикули са добавени колони за предварително въвеждане на:

 • Цена на дребно и Цена на едро;

В документи Стокова разписка, Стокова разписка с партиди, Фактура покупка с ТО - партиди тези колони са активни в стандартния шаблон на документите.

Когато покупката се документира с Фактура покупка с ТО (с тип –ФЕ и файл facttop7.xls), колоните се извеждат след като се маркира Показване на прод.цени.

В случай, че се работи с цени във валута, Цена на дребно и Цена на едро могат да се запаметят във валута от покупния документ. Необходимо е преди запис на документа в частта с настройки да се маркира Записвай валутата и на параметри ЦЕНАДР / ЦЕНАЕД.

 • Цена0, Цена1 …. Цена9.

Тези колони са налични само в документ Стокова разписка (с тип СТ и файл stokrazp.xls). За да се изведе съответната колона е необходимо в частта с настройките на документа де се маркира Цена0, Цена1, Цена2 и др.

По този начин със запис на документа в екрана на склада освен доставна цена се запомнят и цените, по които ще се продават стоките. Това спестява последваща работа за задаване на продажни цени.

Важно! Ако тези цени вече са зададени в Склада след запис на документа за покупка те автоматично се презаписват върху вече съществуващите.

При четене на наличностите от файл

В случай, че наличностите в склада се зареждат от файл (от меню Операции / Четене от файл), във файла е необходимо да се добавят колони ЦЕНАДР; ЦЕНАЕД; ЦЕНА0; ЦЕНА1….. ЦЕНА9. След прочитане на файла цените автоматично се попълват в съответните колони от склада.

В екрана на склада

В основния екран на Склада цените могат се променят ръчно. За целта:

 • В основния екран на Склада се натиска F9 от клавиатурата;
 • Отваря се нов екран, в който се извеждат всички данни от екрана на склада;
 • Стъпва се върху реда със стоката и отново се натиска клавиш F9;
 • Променя се ръчно цената и се натиска Enter;
 • Промяната се записва с избор на клавиш

Избор на цена за продажба

В документите за продажба избора на цената, по която ще се продава даден артикул се прави от падащото меню Продажба по:.

За да се попълни тя автоматично в колона Цена в документите е необходимо преди да се избере наименованието на стока да се направи избор от падащото меню.

По подразбиране е зададено продажбата да е по Цена на дребно.

Цени с ДДС

В масовата практиката крайните цени, които се въвеждат в склада са без начислено ДДС, а в последствие то се начислява при продажбата. Но има случаи, в които в цената на артикула вече е включен ДДС.

В този случай при продажбата на стоките в складов софтуер Плюс Минус се използват следните документи:

 • Фактура продажба – цени с ДДС с тип –ФЕ и файл xls;
 • Касова бележка – цени с ДДС с тип КБ и файл xls.

По този начин при продажбата на такива артикули, програмата първо пресмята нетната им цена, за да я представи в съответния документ без ДДС, след това размерът на данъка се начислява върху общата облагаема стойност на операцията.

Продажба по специална цена

В програмата е добавена възможност, да се въведе и запомни определена цена, по която да се продава даден артикул само на конкретен клиент. Тази цена може да бъде въведена за определен период или за неопределен срок.

Пример: Фирма Бетон 1 АД има сключен договор с фирма Строител ООД за покупко-продажба на цимент в разфасовка 50 кг. на цена 17.50 за период от 1 година. За всички останали клиенти се използва цената посочена в основния екран на склада.

Тази фиксирана цена се въвежда в програмата от меню Операции / Ценови листи.

Последователност:

 • В поле Клиент се избира партньора, за който се въвежда индивидуалната цена Строител ООД**;**
 • С избор на бутон Добави ред се отваря нов ред за въвеждане на артикули;
 • В колона Обект се избира склада, в който е заприходена стоката;
 • В колона Артикул / Група се избира конкретната стока – цимент;
 • Натиска се бутона с жълтата папка и се отваря нов екран**;**
 • От падащото меню се избира Фиксирана цена и се натиска бутон Добави ред;
 • В колони Период от, Период до се въвежда периода, за които ще се прилага тази цена;
 • В колона Стойност % или фиксирана цена се въвежда конкретната цена – 17.50;
 • Бутон Вмъкни добавя въведените настройки в основния екран;
 • С бутон Запиши се записват данните за клиента.

Записаната цена ще се извежда автоматично в документите за продажба след избор на клиент Строител ООД и конкретната стока - цимент.

Важно! Необходимо е преди да се въведат данните в документа в частта с настройки да се маркира Работа с индивидуални цени на партньорите. Тази възможност е предвидена в документи Складова разписка,  Фактура продажба с ТО, Фактура продажба партиди.

Друг начин за въвеждане на определена цена е при запаметяване на документ за продажба.

Последователност на работа:

 • В документа за продажба в частта с настройки се маркира Последна продажна цена за партньора;
 • Ръчно в колона Цена на реда със стоката се въвежда продажната цена, която е необходимо да се запомни;
 • Записва се документа – клавиш F8;
 • При извикване на нов документ е необходимо да се избере Клиента и отново да се маркира отметката**;**
 • При избор на стоката, която е продадена преди това на този Клиент за продажна цена се появява запомнената специална цена, а не тази от екран Склад.

Въвеждане на отстъпка от цената

В складов софтуер Плюс Минус и в безплатна програма за фактуриране Плюс Минус за въвеждане на търговската отстъпка са разработени няколко възможности, в зависимост от потребностите на потребителя.

Ако отстъпката или надценката е еднократна или инцидентна тя може да се въведе директно с въвеждане на данните в документа. В този случай ръчно се попълва колона ТО като отстъпката се въвежда без знака за процент (например отстъпката е 10% и в колона ТО се записва 10).

Когато за конкретния артикул отстъпката е постоянна и еднаква за всички клиенти, тя може да се въведе при четене на наличностите от файл. Във файла с номенклатурите е необходимо да се добави колона ТО. След като се прочете файла въведената отстъпка се попълва в колона ТО в основния екран на склада.

По този начин при избор на конкретния артикул в документа колона ТО се попълва автоматично  с въведената отстъпка.

Друг вариант за въвеждане на отстъпка, която автоматично да се попълва в документите за продажба е от меню Операции / Ценови листи.

В случай, че даден клиент има еднаква отстъпка за всички стоки в екран Ценови листи е необходимо да се попълнят:

 • Поле Клиент – избира се клиента за които се задава отстъпката. Ако не е посочен клиент, настройката се запаметява за всички клиенти.
 • Поле Обща отстъпка – ръчно се въвежда стойността на отстъпката например: 18. Знакът за процент не е необходимо да се въвежда.

Когато конкретен клиент има отстъпка само за някои стоки или група стоки начина на работа е следния:

 • В поле Клиент се избира партньора, за който се въвежда индивидуалната цена;
 • С избор на бутон Добави ред се отваря нов ред за въвеждане на артикули / група;
 • В колона Обект се избира склада, в който е заприходена стоката – ако е необходимо отстъпката да е приложима само когато стоката се продава от конкретния склад;
 • В колона Артикул / Група се избира конкретната стока;
 • Натиска се бутона с жълтата папка и се отваря нов екран**;**
 • От падащото меню се избира Отстъпка % и се натиска бутон Добави ред;
 • В колони Период от, Период до ако е необходимо се въвежда периода, за които ще се прилага отстъпката;
 • В колона Стойност % или фиксирана цена се въвежда конкретната отстъпка;
 • От падащото меню Параметър цена се избира дали отстъпката да се изчислява от ЦЕНА, ЦЕНАЕД, ЦЕНАДР, ЦЕНА0, … ЦЕНА9. В случай, че не бъде избран този параметър, отстъпката автоматично ще се попълва в колоната ТО в документи за продажба.
 • Бутон Вмъкни добавя въведените настройки в основния екран;
 • С бутон Запиши се записват данните за клиента.

Ако не е избран клиент настройките се записват за всички клиенти.

Когато се работи с Ценови листи важна особеност е, че за да се изведат зададените настройки е необходимо в частта с настройки в документите да се маркира Работа с индивидуални цени на партньорите.

Справки

Подробна справка за цените на артикулите в склада може да бъде направена от меню Справки / Ценоразпис.

В справката автоматично се извеждат Прод.цена (Цена на дребно) и Цена на едро както и съответната валута, в която са цените. От бутон Настройка може да се покаже допълнителна колона (например Цена0) или скрие съществуваща колона за цена.

Във всички складови справки има възможност за извеждане на колони за цени и / или ТО.

Подробна информация за начина на работа с Ценови листи е описана в Помощна информация към програмата, която се извиква от меню Помощ / Съдържание / Склад / Други възможности в модул Склад / Ценови листи.

Спестете пари и издавайте професионално оформени документи с безплатна програма за фактуриране Плюс Минус.