Защо е важна отчетността при управление на парични средства

Има няколко начина да постигнете по-добро управление на парични средства. Научете повече за тях и техните предимства тук от Плюс Минус.

Публикувано на: 2023-05-01

Отчетността е сред най-важните компоненти на качественото управление на парични средства. Колкото по-видими и лесни за отчитане са паричните потоци, толкова по-бързо и адекватно се правят анализи на финансовото състояние.

Управление на парични средства предимства 1

Управление на парични средства предимства - научете повече!

Навременните анализи и прецизното проследяване на финансите позволяват максимална гъвкавост при управление на парични средства, тъй като дават възможност за своевременно изграждане и промяна на стратегиите за развитие на бизнеса.

Така правилното управление на парични средства не само може да предотврати затрудненията в бъдеще, но може и да осигури растеж с наистина бързи темпове.

Отчетността на паричните потоци при управление на парични средства включва:

  • Парични средства от вземания
  • Парични средства за разходи
  • Парични средства за инвестиране
  • Парични средства от финансирания

Такъв тип отчетност дава възможност да се проследяват всички парични потоци, да се отчита с какви наличности разполага компанията и каква е възвръщаемостта на вложенията. Така може да се осъществява правилно управление на парични средства, като се вземат адекватни решения за намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

Отчетността при управление на парични средства е разделена на три основни дяла: оперативна, инвестиционна и финансова.

Оперативният дял при управление на парични средства позволява да се наблюдава нетният оборотен капитал като резултат от баланса между текущите активи и текущите пасиви на компанията.

Инвестиционният дял позволява при управление на парични средства да се проследява възвращаемостта на инвестираните средства, да се прекратяват своевременно непечеливши практики и да се проследяват печелившите.

Финансовата отчетност при управление на парични средства е свързана с проследяване на входящите и изходящи парични потоци като цяло.

Методи за постигане на по-добро управление на парични средства

Има няколко начина да постигнете по-добро управление на парични средства.

Управление на парични средства предимства 1

Управление на парични средства предимства - свържете се с нас!

От една страна, доброто управление на парични средства е свързано с увеличаване на приходите, което може да се постигне с разширяване на портфолиото, оптимизиране на цените, намирането на нови пазари, насърчаване на клиентите да плащат по-рано.

Друго важно перо е свързано с намаляване на разходите, което се постига чрез проследяване на възвращаемостта на инвестициите.

Можете също да постигнете по-качествено управление на парични средства, като търсите нови начини да инвестирате, откривате по-добри лихви за кредитиран, защитавате банковите си сметки и прилагате по-удобни методи за плащане от страна на клиентите ви.

Методи за постигане на по-добро управление на парични средства

Разгледайте още: ERP система