Публикувано на: 2011-05-17

Въпрос**:** Как следва да се коригира уведомлениe по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, тъй като е подадено уведомление с неправилно попълнено основание на договора в точка 8 „Основание на договора” и к****аква дата следва да се посочи в т. 10 „Дата на сключване”?

Отговор**:** На основание разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 година за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (загл. изм. – Д.в., бр. 17 ОТ 2011 Г., в сила от 25.02.2011 г.), работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление.

Съгласно указанията за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ ясно е написано, че код „Корекция” не се използва за коригиране на точка 8 „Основание на договора”. В този случай следва да се подаде уведомление с код за заличаване на подаденото вече уведомление и ново уведомление с редовни данни.

В точка 10 „Дата на сключване” се попълва ден, месец, година на сключване на договора/допълнителното споразумение.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, буква „б” от Наредба № 5, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.

Въпрос**: Работодател е назначил лица на срочни трудови договори. Какви действия следва да предприеме, ако подпише допълнителни споразумения с тях?**

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 година за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (загл. изм. – Д.в., бр. 17 ОТ 2011 Г., в сила от 25.02.2011 г.), работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление.

В чл. 3, ал. 1 от Наредбата са изброени хипотезите, в които за работодателя възниква задължение за подаване на уведомление, а именно: „Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора; в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;”.

Видно от цитираната разпоредба, уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ се подава единствено в случаите, когато с допълнително споразумение се променя длъжността  и/или срока на договора.

Въпрос**: След изтичане на срока по чл.** 68, ал. 1, т. 1 от КТ следва ли да се подаде ново уведомление или срочните трудови договори автоматично стават безсрочни****?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от КТ, трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

В случай, че срочен трудов договор не е прекратен от работодателя, на основание чл.3, ал.1, т.2 от Наредба №5, той автоматично се превръща в безсрочен и това обстоятелство се отразява автоматично в системата на НАП.

Въпрос**: На кое основание трябва да се подават допълнителни споразумения по трудови договори, подадени с код 02 и 07?**

Отговор: Когато след изтичане на срока на срочен трудов договор е подписано допълнително споразумение, с което се променя длъжността и /или срока на договора, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от Наредбата в тридневен срок следва да се подаде уведомление.

Кодовете, които следва да  попълвате при подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ са изчерпателно изброени в указанията за попълване на уведомлението/допълнителното споразумение. Именно чрез тях в информационната система на НАП се отразява подадената от Вас информация. В зависимост от конкретната фактическа обстановка следва да попълните съответния код. В точка 8 „Основание на договора” е предвиден код 01 „безсрочен трудов договор  по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ”.

Вижте полезна информация и за софтуер за строителство Плюс Минус

Източник: Система „Въпроси и отговори” на НАП