Публикувано на: 2011-07-27

Определение

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси        (обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) в глава втора се създаде раздел VІІ: “Туристически данък”. Разпоредбите в този нов раздел регламентират обектите на облагане, данъчно задължените лица, задълженията на тези лица за внасяне, документиране и деклариране на данъка,  сроковете за внасяне и т.н. Съгласно чл.61р от ЗМДТ с туристически данък се облагат нощувките, като данъчно задължени лица са лицата,  които ги предлагат. Тези лица внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето , ползващо нощувка. Данъчно задължените лица подават декларация по образец  до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0.20 лв до 3.00 лв за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

Размерът на дължимият данък за календарния месец се определя , като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка. Дължимият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца , през който са предоставени нощувките. Когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30% от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася в приход на бюджета на общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

Включване в данъчната основа

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка върху добавената стойност. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки с обезщетителен характер. Така определената данъчна основа съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗДДС се увеличава с:

1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;

2. всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;

3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;

4. стойността на неподлежащите на връщане от данъчно регистриран получател обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери.

На основание чл. 15 от ППЗДДС данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ) се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.

Отчитане в счетоводен софтуер Плюс Минус

Туристическият данък, подобно на всички видове местни данъци и такси като например такса смет, данък сгради, патент е разход за фирмата. Отчитането би могло да се направи по следния начин:

  1. За начисляване на данъка: Дебит сметка 606 Разходи за данъци на Кредит сметка 451 Разчети с общината, с поданалитичност Туристически данък.

Тази операция най-удобно би могла да се въведе в счетоводен софтуер Плюс Минус с документ Мемориален ордер – тип МО, име на файл mo.xls. Друг вариант е да се използва Сложна операция/Типови операции- шаблона за Отчитане на разходи за услуги, данъци и такси. В помощната информация на документа е описано как може да се създаде потребителски шаблон с желаните счетоводни контировки

  1. За внасянето на данъка: Документ Банкови операции,Вид операция Банково бордеро.

Изискване на чл.61р ал.4 от ЗМДТ относно това туристическият данък да се посочва отделно в документа, издадено от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. Всеки потребител на програмата би могъл сам да въведе забележка към фактурата за продажба. Възможни са два начина.

Първи начин: Стъпваме върху Фактура продажба от екран Документи. Избираме бутон Редакция. Записваме нужния текст на избраното  място- например под полето за словом и натискаме бутона със синята дискетка за запомняне на документа.

Втори начин: Бихме могли да използваме отметката данъкът е изискуем от получателя. Стъпваме върху Фактура продажба от екран Документи. Избираме бутон Редакция.  Намираме клетка BW77. Коригираме текста, връщаме се в началото на документа и натискаме бутона със  синята дискетка за запомняне на документа.

Вижте полезна информация и за софтуер за строителство Плюс Минус