Публикувано на: 2011-08-11

Основни положения и насоки относно вид осигурен 11 и въвеждането му в софтуер за заплати Плюс Минус

Темата за работещите лица по чл. 114 от КТ от години е много коментирана и често могат да бъдат прочетени различни становища по въпроса. Причините са няколко – бяха приемани и променяни некалкократно условията и реда за сключването на такива договори - първо се измени самият чл. 114 – от  бр. 108 от 2008 г. и влизащ в сила от 01.01.2009 условието е, за работещи до 5 дни в месеца /предишната редакция беше до 40 часа в месеца/. Времето прослужено по този член – не се признаваше за трудов стаж и следователно лицата нямаха право и на платен отпуск, но след направените промени, на лицата работотещи по чл. 114, прослуженото време им се признава трудов стаж и съответно имат право на платен отпуск, пропорционално на времето, което им се признава за трудов стаж.

Опитах се да събера различни материали и редакции за тези трудови договори, които ще обобщя и разгледам в тази тема.

Какво е особеното на този вид договор?

Това е вид трудов договор, който както и останалите трудови договори се сключва в писмена форма и се регистрира по общите правила на чл. 62, ал. 3 КТ. Работодателят е длъжен да уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване.

** Каква е разликата на този трудов договор от останалите ТД?**

Разликата е в процента на осигурителните вноски. Видът осигурен на тези лица е 11 – Осигурени за трудова злополука и професионална болест, като процента на осигуровките за 2011г. е:

- за фонд Пенсии – 17,8% за лица родени преди 01.01.1960 г. и 12,8% за лица родени след 31.12.1959 г. - за фонд ДЗПО -  5% за лица родени след 31.12.1959 г. - за здравно осигуряване 8%

т.е. Общо осигурителни вноски за този вид осигурен – 25,8%

Ако направим сравнение с вид осигурен 01 или 04, разликата в осигурителните вноски е 4,5%. Видове осигурен 01 и 04, освен посочените осигурителни вноски на вид осигурен 11 имат вноски и за:

- фонд Общо заболяване и майчинство – 3,5% - фонд Безработица – 1%

т.е. Общо осигурителни вноски за тези видове осигурени – 30,3%

От гореизложеното следва, че тези лицата по чл. 114 не се осигуряват за общо заболяване и майчинство и трудова злополука и нямат право на обезщетения за болнични и безработица. От друга страна по-малките осигурителни вноски означават по-висока чиста сума за получаване.

Този факт /по-малката осигурителна тежест/ направи вид осигурен 11 – лица работещи по чл. 114, особено популярен през последните няколко години, а и сега когато времето прослужено по този член се признава освен за осигурителен, но и за трудов стаж, както и дава право на платен отпуск, прилагането му се среща все по-често.

В брой 100 от 21.12.2010 на Държавен вестник е обнародвана промяна в КСО, според която едно лице, може да сключва неограничен брой трудови договори  по чл. 114 от КТ с различни работодатели, като условието, което трябва да бъде спазено е  при всеки от тях да е за не повече от пет работни дни (40 часа) през календарния месец, което веднага отвори „вратичка“ в закона, от която и работници и работодатели побързаха да се възползват, а именно – вместо един ТД по чл. 67 или по чл. 68, се сключват 4 или повече договора по чл. 114 при различни работодатели. Лицето ще има пълен месец в осигуряване – /при 20 работни дни и 4 договора до 5 дни и съответно при 23 работни дни – 5 договора до 5 дни по чл. 114 от КТ/. В случая ще имаме 20 или съответно 23 работни дни, които се зачитат и за трудов и за осигурителен стаж, както и право на пълен размер на платения отпуск.

Ако Трудовия договор по чл. 67 е за 1000 лв. и имаме 4 договора за по 250 лв. – общо 1000 лв., лицето във втория случай ще получи по-голяма сума, като месечно възнаграждение, от това в първия – за справка чл. 4 ал. (2) от КСО в сила от 01.01.2011 г., а именно -  Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Единственото, което ще загуби лицето назначено по чл. 114 е ползването на болнични и обезщетение за безработица, което се компенсира обаче от по-високата заплата, която ще му се изплаща.

Може ли ТД по чл 114 да бъде сключен като втори трудов договор с лице работещо по друг, основен ТД?

Въпросът е много спорен. Четох дълго по темата и имаше изказани много становища, както в подкрепа на поставения по-горе въпрос, така и в точно обратната посока.

От цитирания по-горе член от КСО – един работник или служител може да сключи много ТД по чл. 114, но те трябва да са при различни работодатели и всеки от тях да е за срок по-малък от 5 дни (40 часа), което означава, че ако лицето има сключен ТД  по друг член – напр. 67, по-горе описаното условие, автоматично отпада и вече говорим за втори трудов договор сключен на основание член 110 (ако е при същия работодател) или член 111 (ако е при различен работодател) от КТ. Тук видът осигурен е 04, и всички осигуровки са като на вид  01 – за всички социални рискове, включително и фонд Безработица и Общо заболяване и майчинство, което пък означава, че лицата имат право на обезщетения за болнични и безработица.

Разгледахме основни въпроси и положения свързани с лица, назначени по чл. 114 от КТ, а сега ще поясним, как този вид осигурен трябва да се въведе в програмен продукт Плюс Минус, модул ТРЗ.

Има 2 варианта, за назначаване на такива лица:

- 5 двевната работна седмица, при работно време – 1 или 2 часа - или 8 часов работен ден, а  намалена работната седмица.

Попълване на личния картон на лицето:

Избираме вид осигурен 11, вид здравно осигурен 30.

Ако изберем Вариант 1 Единственото, което трябва да се направи, е да се избере в картона на лицето, в падащото меню Работно време – напр. от 1 или 2 часа. Променяйки работното време тук, програмата сама ще изчисли отработените часове и ще ги отрази във фиша на лицето.

Важно! Заплатата, която е записана в поле Основна заплата, в картона на лицето, трябва да е заплатата, съответстваща на 1- или 2-часовия работен ден! В Осигурителна сума - в картона, се въвежда минималният праг за длъжността за пълен работен месец.

Важно! В случай, че сме назначили лицето на 2 часа, трябва да внимаваме за месеците, които имат повече от 20 работни дни, за да не се превишат работните часове, тъй като ще отпадне условието на чл. 114 до 40 часа и ще трябва да се назначи лицето на вид осигурен 01!

Попълнен по този начин картона на лицето, означава, че то ще идва всеки ден на работа, за 1 или съответно 2 часа при 5 дневна работна седмица!

Ако изберем Вариант 2: Намаляване на работната седмица – т.е. лицето ще работи N часа на ден, определени дни в месеца.

Важно! Заплатата, която е записана в поле Основна заплата, в картона на лицето, трябва да е заплатата, съответстваща на 1- или 2-часовия работен ден! В Осигурителна сума - в картона, се въвежда минималният праг за длъжността за пълен работен месец.

Това е достатъчно за оформянето на картона на лицето, остава да бъдат въведени  неработните дни от седмицата.

За целта в програмата е предвидено перо 37 Неработни дни при непълно работно време. Предвидени са два начина на въвеждане на неработните дни:

  1. Ръчно – може да се използва, когато се отнася за един или няколко работника във фирмата. Неработните дни се въвеждат в екран Отсъствия аналогично на въвеждането на другите отсъствия в програмата. Ако неработният ден е само един ден от седмицата, примерно 06.07.2011 г., като начална и крайна дата на остъствието се задава тази дата.
  2. Автоматично - този вариант е за предпочитане при голям брой служители назначени по чл. 114 във фирмата. За целта от Операции се стартира документ Непълна работна седмица.  Избира се отметка Работещи до 5 дни/40 часа месечно. По подразбиране са заложени 2 часа на ден, но могат да бъдат променени от 1 до 8 часа. След извеждане на справката се слагат отметки на дните, в които лицето НЕ е на работа и се записва. По този начин във фиша на лицето, неработните дни се записват на код отсъствие 37 Неработни дни при непълно работно време. По този начин записан графика на работните дни на лицето, се попълва коректно Декларация обр. 1 –  т.е. Всеки ден, в който лицето е започнало да се осигурява и в което е прекъснало осигуряването се попълват в съответните колони на декларацията – за започване или прекъсване на осигуряването и се подават точните дни и часове, които лицето е заработило. Графика може да се записва за всички лица с вид осигурен 11 или за някои конкретно избрани с отметка преди имената им, което позволява да се записват различни графици на работещите по чл. 114.

Направите много по-ефективна работата на служителите си с нашата CRM система.