Публикувано на: 2011-06-02

1. Назначена работничка с договор по чл.70 КТ /в полза на работодателя/, която още е в изпитателен срок. Има ли закрила при прекратяване на договора по чл.71КТ, когато е налице бременност?

Отговор: Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. В този случай, закрилата по чл. 333 от КТ не се прилага.

2. Ако работник работи на непълно работно време - 2 часа, колко дни платен годишен отпуск му се полага за годината? И полагащите се дни отпуск са дни по 2 часа или по 8 часа?

Отговор: Когато работник или служител работи по трудов договор на непълно работно време, той има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, признато за трудов стаж (чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). Времето, което се признава за трудов стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. При така признатия трудов стаж се определя размера на платения годишен отпуск, който е в работни дни по календар. Видно от запитването, трудовото правоотношение е на 2-часов работен ден. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. На базата на така признатия трудов стаж се определя размера на платения годишен отпуск, който се ползва в работни дни по календар.

3. Имаме служителка която е на доп.ТД по чл.111 КТ, а в момента е в отпуск по болест.Основният й договор се прекратява, а договора й при нас трябва да стане основен. Тази промяна може ли да се направи, въпреки че тя е в болничен?

Отговор: Няма пречка трудовия договор сключен по реда на чл. 111 от Кодекса на труда да бъде преобразуван в основен трудов договор. С оглед на това, че правата и задълженията по основния и трудовия договор за допълнителен труд са различни и самостоятелни, може да трудовия договор по чл. 111 да се прекрати и да се сключи нов трудов договор.Тъй като на лицето следва да се връчи допълнително споразумение или трудов договор това следва да стане след изтичането на болничния.

4. Ще трябва да изплатя обещетение по чл222,ал3 от КТ -6 заплати.Предходният месец е месец май в, който учителят е получил дтв за 24 май.Включва ли се тази допълнителна сума към обезщетението или се взима база щатното разписание, защото така се увеличава сумата за обезщетение.

Отговор: Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 220, ал. 1, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.Според чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Тъй като дтв за 24 май е еднократно, т. е няма постоянен характер, мнението ни е, че то не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ - трз и личен състав.

5. Служител, който е придобил право на пенсия през 1978 г. и упражнява това право до момента. След пенсионирането работи по трудово правоотношение в дадена фирма 10 г. има ли право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ?

Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на предвиденото в разпоредбата обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като в изложения случай лицето е упражнило правото си на пенсия, т. е същият е работещ пенсионер мнението ни е, че няма право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ.

6. Баща съм на четири деца. Работя в охранителна фирма, където раб.време е по график сумирано. Работя и нощтни смени. Има ли вариант заради това, че имам 4 деца да работя само дневни смени според КТ.

Отговор: В разпоредбата на чл. 140, ал. 4 от Кодекса на труда е предвидено, че нощният труд е забранен за: работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст; бременни работнички и служителки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро; майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи; работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие. От цитираната разпоредба е видно, че за бащите тази специална закрила по отношение на полагането на нощен труд не е предвидена.

7. В какъв срок се изплащат обезщетенията по чл.220 и 224 от КТ?

Отговор: Обезщетенията по чл. 220 и 224 от Кодекса на труда се дължат непосредствено след прекратяване на трудовото правоотношение.