Публикувано на: 2011-06-01

Личното трудово досие представлява съвкупност от писмени документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и са регламентирани от Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Работодателя има задължението да поддържа и прилага всички нови документи свързани с трудовото правоотношение към досието на работника. Тези документи са необходими в случай на проверка от контолните органи за спазване на трудовото законодателство, за представяне на съдебните органи при възникнали трудови спорове, както и в други случаи при необходимост.

В процеса на създаване на трудовото досие, една част от документите се представят от работника при сключване на трудовия договор, а другата част се изготвя с течение на времето, през което лицето работи в предприятието.

Необходимите документи, които едно трудово досие трябва да съдържа, съобразени с изискванията на контролните органи са - трз и личен състав Плюс Минус:

 1. Документи, необходими при сключване на трудовия договор: - копие от лична карта или друг документ за самоличност; - копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, в случай че се изискват за длъжността за която лицето кандидатства; - копие от документ за стаж по специалността, когато за длъжността се изисква придобит стаж; Копията на тези документи трябва да са заверени „вярно с оригинала” от служителя, който ги е приел. - документ за медицински преглед – оригинал; - свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква съдебно минало. Този документ има срок на валидност 6 месеца – оригинал; - разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години; - молба за постъпване на работа;
 2. Индивидуален трудов договор, сключен между страните по трудовото правоотношение.
 3. Уведомление по чл. 62 от КТ и справка за подаденото уведомление, заверена от НАП, с подпис на служителя.
 4. Длъжностна характеристика.
 5. Молби и заповеди за ползване на различни видове отпуски.
 6. Допълнителни споразумения по трудовия договор.
 7. Договори за повишаване на квалификацията или преквалификация без откъсване от работа.
 8. Писмени съгласия за полагане на извънреден или нощен труд и за работа при условията на удължено работно време, когато такива се изискват съгласно КТ.
 9. Заповеди за награди.
 10. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и всички други документи, свързани с прекратяването на трудовия договор, като молба за напускане, предизвестие и т.н.
 11. Копия от издадените УП1, УП2, УП3.
 12. Служебна бележка за проведен начален инструктаж.
 13. Протокол за инструктаж.