Публикувано на: 2011-06-09

Какви мерки трябва да се предприемат при трудова злополука?

  1. Незабавно трябва да се уведоми управителя на фирмата.
  2. Осигурителя или опълномощеното от него длъжностно лице, са длъжни да организират разследване за обстоятелствата на злополуката. При разследането задължително се канят представители на работниците и служителите. Съставя се протокол с резултатите от разследването с приложените писмени показания, като в него трябва да се съдържат данните по чл.10, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Протоколът се прилага към досието за трудовата злополука. Припис от протокола се представя в Националния осигурителен институт, на пострадалия и неговите наследници, и на осигурителя.
  3. Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполога, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното лице са длъжни в срок от 3 работни дни, да подадът в териториалното поделение НОИ по регистрация на осигурителя, декларация по образец, утвърдена от НОИ, и обнародвана в”Държавен вестник”. Тази декларация се вписва в регистъра за трудовите злополуки на предприятието. В случай, че след разследване на контролните органи на НОИ се установи, че злополуката няма характер на трудова, ръководителят или упълномощеното лице, отново е задължено да подаде декларация в срок от 3 работни дни от предписанието на контролните органи. Независимо от подадената декларация, осигурителят е длъжен да уведоми незабавно, териториалната администрация на”Главна инспекция по труда” и другите компетентни органи за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или ако има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. В случай, че злополуката е довела до инвалидност или смърт, задължително се уведомява и прокуратурата.
  4. Ако злополуката не бъде декларирана от ръководителя или упълномощеното лице, пострадалият и неговите наследници имат право да подадът декларация в срок от една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.
  5. Когато има повече от едно пострадало при злополука лице, се подава декларация за всяко пострадало лице.
  6. Декларацията се подава в 4 екземпляра, от които два остават в териториалното поделение на НОИ, един се предоставя на пострадалия или на наследниците му и един – на осигурителя.
  7. Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна нетрудоспособност, осигурителят предоставя на териториалното поделение на НОИ и копие от болничния лист. Ако се издаде разпореждане за признаване на злополуката за трудова и ако има продължение на болничните листове, осигурителят представя и копие от тях. Болничните листове се представят в 3-дневен срок от представянето им пред осигурителя.

Въз основа на данните от декларацията, длъжностното лице по чл.60, ал.1 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване, преценява дали да се открие производство по разследване на злополуката. За откриване на производството по разследване на злополуката се издава заповед от ръководителя на териториалното поделение на НОИ. Длъжностното лице в 7-дневен срок от декларирането, издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова по утвърден формуляр на НОИ.

Осигурителят трябва да поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват - трз и личен състав:

1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука; 2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ; 3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия; 4. мястото и времето на злополуката; 5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова; 6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт); 7. броят на дните (календарни и работни) от злополуката.

Осигурителят съхранява декларациите за трудова злополука не по-малко от 5 години считано от датата на регистрацията.