Трудова злополука

Публикувано на: 2024-01-29

Видове трудова злополука

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) трудова злополука е :

Съгл. чл. 55, ал. 1 от КСО Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Съгл. чл. 55,ал.2 от КСО Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и чл. 4а по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер.Мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден или мястото за получаване на възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

По закон, всички работници и служители, независимо от характера на работата, от начина на заплащане или източника на финансиране, се осигуряват за „трудова злополука" и „професионална болест", тъй като това са задължителни осигурителни рискове по КСО. Това важи и за държавни служители, за еднолични търговци, управители на търговски дружества и др.

Етапи при наличие на трудова злополука

За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката са длъжни незабавно да уведомят ръководителя на осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице.

При постъпване в лечебно заведение е необходимо пострадалият или придружаващите го лица да информират лекуващия лекар за настъпилата злополука.

Лекуващият лекар определя вида й – трудова или не, според данните от анамнезата и неговите лични констатации, като задължително вписва в амбулаторния лист часа, мястото и обстоятелствата на злополуката. В графа “бележки” на болничния лист се вписва “За доказване с разпореждане на ТП на НОИ”.

Болничният лист при трудова злополука се издава с причина:

„04 – злополука – трудова по чл. 55, ал. 1 КСО" или

„05 – злополука – трудова по чл. 55, ал. 2 КСО"

Осигуреният е длъжен да представи издадения болничен лист или да уведоми работодателя/осигурителя до 2 работни дни от издаването му.

Въвеждането на отсъствието поради трудова злополука се изпълнява от софтуер за Заплати Плюс Минус, екран Отсъствия – код 07 Трудова злополука.

Документиране при трудова злополука

Според закона, злополуката се декларира в НОИ до 5 работни дни от узнаване за нейното настъпване от ръководителя и упълномощено от него лице. Преди това е нужно да се направи вътрешно разследване, като неговата цел е да се изяснят обстоятелствата около злополуката.

Резултатите от разследването се оформят в протокол , съгласно чл.2 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Протокол за трудова злополука се създава от модул Личен състав /Документи/Злополуки/ Протокол за трудова злополука.

Когато от събраните доказателства може да се предположи, че се касае за трудова злополука, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице подават декларация по образец в НОИ .

Декларация за трудова злополука се стартира от модул Личен състав /Документи/Злополуки.Необходимо е предварително в базата да има записан протокол за трудова злополука за лицето. Не може да се запише Декларация трудова злополука за лице, за което няма записан протокол за трудова злополука в програмата.

Осигурителят съхранява декларациите за трудова злополука не по-малко от 5 години считано от датата на регистрацията.

Осигурителят/предприятието трябва да обособи регистър на трудовите злополуки, като е необходимо да се определи лице, отговорно за поддържане на регистър.

Отговорното лице се уточнява чрез Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки съгласно чл.14 ал.2 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Заповедта се съставя от модул Личен състав /Документи/Злополуки/ Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки. До регистъра се достъпва от модул Личен състав /Справки/ Регистър на трудовите злополуки.

Подробно описание на работата с документите и справката може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или чрез избор на клавиш F1.

Когато злополуката не бъде декларирана по реда на ал. 1, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок 1 година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.

Когато има повече от едно пострадало при злополуката лице, декларация се подава за всяко пострадало лице. Тя се подава в 4 екземпляра, от които два остават в НОИ, един се предоставя на пострадалия или на наследниците му и един - на осигурителя.

Видове трудова злополука

Етапи при наличие на трудова злополука

Документиране при трудова злополука