Документиране на тристранна операция в Плюс Минус

ERP система Плюс Минус предлага опции за изпращане на фактура директно на e-mail адрес на клиента и автоматично изпращане на фишовете на e-mail адресите на служителите.

Публикувано на: 2023-02-17

Съгласно чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е налице, когато доставката на стоки се осъществява между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки (А, Б и В), за които са налице едновременно следните условия:

 • Регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) да извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);

 • Стоките да се транспортират директно от държава членка А до държава членка В;

 • Посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;

 • Придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

   При извършване на тристранна операция се осъществяват следните операции:

 • Прехвърлителят извършва ВОД към посредникапрехвърлителят издава фактура с нулева ставка на ДДС, в която като получател се посочва посредника. За тази доставка са приложими всички правила отнасящи се до данъчното третиране на ВОД.

 • Посредникът извършва ВОП с място на изпълнение в държавата членка (В), където пристигат стоките – съгласно чл. 65, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, за посредника това представлява освободено от облагане ВОП. За да бъде признато като такова трябва да са изпълнени условията посочени в чл. 62, ал. 5 от ЗДДС и посредникът да разполага с документите посочени в чл. 9, ал. 2 от ППЗДДС.

 • Посредникът извършва последваща доставка на стоките до придобиващия, като тази доставка е с място на изпълнение в държавата членка (В), където пристигат стокитепосредникът издава фактура без ДДС с получател придобиващия в тристранната операция. Във фактурата задължително за основание за неначисляване на данъка се посочва чл. 141 2006 / 112 / ЕО.

 • Придобиващия начислява ДДС за получените стоки – на основание чл. 82, ал. 3 от ЗДДС данъкът е изискуем от придобиващия в тристранната операция. Начисляването се извършва с протокол, който се издава в срок до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Ако придобитите стоки се използват за извършване на облагаеми доставки, придобиващият има право на приспадане на данъчен кредит (пълен или частичен).

Пример за тристранна операция:

Фирма X, регистрирана за целите на ДДС във Германия (държава членка А) продава стока на Фирма Y, регистрирана за целите на ДДС във Франция (държава членка Б), която я препродава на Фирма Z, регистрирана по ЗДДС в България (държава членка В). Стоката е изпратена и транспортирана директно от Германия за България.

Документиране и отчитане в счетоводен софтуер Плюс Минус

1. Документиране от страна на Прехвърлителя

За въвеждане на издадената фактура от прехвърлителя за извършения ВОД в счетоводен софтуер Плюс Минус се използва документ Фактура продажба (тип -ФЕ и файл invoicem.pm). В поле Данък (отдясно в панела с настройки) се избира ВОД, а в поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка се посочва съответното основание за вътреобщностна доставка.

Въведеният по този начин документ Фактура продажба се отразява в:

 • Дневник на продажбитеданъчната основа се посочва в колона 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 20 - Данъчна основа на ВОД;

 • VIES декларациятаданъчната основа се извежда в клетка 3 - Вътреобщностни доставки на стоки на раздел В за съответния данъчен период.

2. Документиране от страна на Посредника

2.1. Отчитане на осъщественото ВОП от посредника

Посредникът в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в счетоводен софтуер Плюс Минус като използва документ Фактура покупка (тип +ФЕ и файл invoicep.pm). В поле Данък в документа се избира Придобиване като посредник в тристр. операция.

Въведеният документ Фактура покупка се отразява в Дневник на покупките като за вид на документа се извежда 09, а данъчната основа се посочва в колона 15 - ДО при придобиване на стоки от тристр.операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

Важно! На основание чл. 113, ал. 12 от ППЗДДС посредникът в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция.

Ако посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по чл. 9 ал. 2 от ППЗДДС до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът би станал изискуем, се счита, че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.

Данъкът се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът е станал изискуем (чл. 9, ал. 3-5 от ППЗДДС). За начисления данък не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

В този случай в счетоводен софтуер Плюс Минус се използва документ Протокол по чл. 117 (тип -П и файл protocolES1.pm). В поле Данък се избира основание Начисляване съгл. чл. 9 ал. 4 от ППЗДДС.

След като посредникът се снабди с документите, издаденият протокол следва да бъде анулиран в 5 дневен срок. За целта в счетоводен софтуер Плюс Минус от екран Журнал на документите се преотваря записаният Протокол по чл. 117, в поле Месец ДДС се посочва данъчния период, в който да се отрази в отчетните регистри и се избира бутон Анулиране.

За да се включи анулирания протокол в Дневник продажби, в меню Сервиз / Настройки / Счетоводство срещу Дневник продажби се добавя -ПА.

2.2. Отчитане на доставката от посредника към придобиващия

За въвеждане на издадената от посредника фактура към придобиващия в счетоводен софтуер Плюс Минус се използва документ Фактура продажба (тип -ФЕ и файл invoicem.pm). В поле Данък се избира Д-ки като посредник в тристр. операции и в поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка се посочва Данъкът е дължим от получателя, чл. 141 2006 / 112 / ЕО (чл. 114, ал. 3 от ЗДДС).

Издадената Фактура продажба се отразява в:

 • Дневник на продажбитеданъчната основа се попълва в колона 25 - ДО на дост. като посредник в тристранни операции;

 • VIES декларациятаданъчната основа се извежда в клетка 4 - Доставки на стоки като посредник в тристранна операция на раздел В за съответния данъчен период.

3. Документиране от страна на Придобиващия

3.1. Отразяване на получената фактура

Придобиващият в тристранна операция въвежда фактурата, издадена от посредника в тристранната операция в счетоводен софтуер Плюс Минус като използва документ Фактура покупка (тип +ФЕ и файл invoicep.pm). В поле Данък се избира Без право на данъчен кредит и се изключва отметка Участва в дневниците на покупките.

3.2. Начисляване на дължимия ДДС

За начисляване на дължимия данък от придобиващия в тристранната операция в счетоводен софтуер Плюс Минус се използва документ Протокол по чл. 117 (тип -П и файл protocolES1.pm). Протоколът се издава в срок до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Ако при въвеждане на получената фактура за покупка се включи отметка Протокол по чл. 117, след като бъде записана автоматично ще се стартира документ Протокол по чл. 117, попълнен с нейните данни.

Друг вариант за въвеждане е протоколът да се стартира от екран Документи (F4) и от раздел Зареждане на документ да се избере предварително запомнената фактура. Доставчикът и артикулите, заедно с количествата и стойностите, се зареждат автоматично.

В поле Данък от падащото меню се избира основание Доставки по чл. 82, ал. 2-6.

Ако сделката е с право на частичен данъчен кредит или без право на данъчен кредит, това се избира от поле Избор ЧДК / Без ДК като ръчно се попълват съответните данъчни основи.

Въведеният документ Протокол по чл. 117 от ЗДДС постъпва в:

 • Дневник на продажбитеданъчната основа се извежда в колона 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 14 – ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС, а размерът на начисления данък в колона 10 - Всичко начислен ДДС и колона 15 - Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14.

 • Дневник на покупкитеданъчната основа се попълва в колона 9, колона 10 или колона 12 в зависимост от правото на данъчен кредит (без право, право на приспадане на пълен данъчен кредит или право на приспадане на частичен данъчен кредит), а размерът на начисления данък в колона 11 - ДДС с право на пълен данъчен кредит или колона 13 - ДДС с право на частичен данъчен кредит.