Публикувано на: 2011-04-25

Съгласно Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, помощите и субсидиите, които са за период преди 01.01.2010, т.е. за периоди през които доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, не се облагаха с данък, са освободени от облагане.

За целта физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, които са подали годишна данъчна декларация за 2010година и в нея са отразили като доход, изплатените им през 2010година държавни помощи и субсидии от държавния бюджет и европейски фондове,отнасящи се за периоди преди 01.01.2010, могат да подадат коригираща декларация в срок до 02 май 2011 година.

Според указанието изброените доходи на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – физически лица следва да се посочват на отделен ред в Приложение 3 или 3а, Част І, Таблица 1 от утвърдените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. с код 10, който е с наименование „Доходи на регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители изплатени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет”.

Доходите, посочени с код 10, не участват при формирането на облагаемия доход . Със ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., се въвежда ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица – регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, идентичен с този на едноличните търговци. Облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 - счетоводен софтуер Плюс Минус.

Физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ. За 2010г. регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по ЗДДС, могат да изберат облагаемият им доход за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Т.е. новият ред за облагане може да бъде приложен и за доходи, придобити от физическите лица през 2010 г., по избор от данъчно задълженото лице, включително когато е регистрирано по ЗДДС.