Публикувано на: 2011-04-25

НСИ стартира провеждането на наблюдение „Структура на заплатите 2010” от този месец. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент № 530/1999 на Съвета на Европа и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.

Ще бъдат обхванати - фирми, организации и техните поделения, регистрирани на територията на Република България. Наблюдението на структурата на заплатите е включено под № 10 в Националната статистическа програма за 2011 г. и ще е със задължителен характер на участие. Отказът да се предоставят данни на органите на статистиката или предоставянето на неверни данни ще се санкционира съгласно чл. 52 от Закона за статистиката.

Териториалните статистически бюра на института ще изпращат индивидуални уведомителни писма на избрани фирми. Те от своя страна ще попълват статистически карти, като Информацията от статистическата карта може да се предоставя на хартиен носител или в електронен формат.

За България това е третото от серията наблюдения, провеждащи се през четири годишни интервали, съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския Съвет. Целта на наблюденията е осигуряване на конкретни данни за заплатите на наетите лица в страните – членки на Европейския съюз, които биха помогнали при формирането на политиките в областите на пазара на труда - трз и личен състав Плюс Минус.

Съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката тайната на предоставената от фирмите информация е гарантирана и същата ще се използва само за статистически цели.