Стоки с повече от една мерна единица

В практиката се налага работа със стоки, които имат повече от една мерна единица. В складов софтуер Плюс Минус е предвидена опция за работа със стоки с до 3 мерни единици.

Публикувано на: 2023-04-24

В практиката се налага работа със стоки, които имат повече от една мерна единица.

Такива стоки може да са например плат, който се измерва в кв.м и в брой топове, лекарства, които се продават като блистери и цели опаковки, напитки, чието количество се следи в брой бутилки и в литри, и др.

В складов софтуер Плюс Минус е предвидена опция за работа със стоки с до 3 мерни единици.

Добавяне на стока с повече от една мерна единица в складов софтуер Плюс Минус

Всяка стока в склада има параметри:

Мяр. – основна мерна единица за стоката; Кол. – количество в основната мярка.

Мяр.2 – мярка 2, в която може да се следи / измерва стоката; Кол.2 – количество в мярка 2; Коеф.2 – коефициент, който е съотношение между количеството в мярка 2 и количеството в основната мярка.

Мяр.3 – мярка 3, в която може да се следи / измерва стоката; Кол.3 – количество в мярка 3; Коеф.3 – коефициент, който е съотношение между количеството в мярка 3 и количеството в основната мярка.

Параметрите не са задължителни за попълване.

За да се добави стока, която има само една мерна единица , в екран Склад се избира бутон Добави и се попълва само параметър Мяр. (основна мярка на стоката).

За да се добави стока, която има 2 мерни единици , в екран Склад се избира бутон Добави и се попълват параметри Мяр., Мяр.2 и Коеф.2 , като Коеф.2 = Количество в Мяр.2 / Количество в Мяр.

Пример : 1 топ плат = 10кв.м. плат. Основната единица се приема брой топове. В този случай за стоката трябва да се попълнят следните параметри:

Мяр.: Брой топове,

Мяр.2: кв.м.

Коеф.2: 10.

За да се добави стока, която има 3 мерни единици , в екран Склад се избира бутон Добави и се попълват параметри Мяр., Мяр.2, Коеф.2 (Коеф.2 = Количество в Мяр.2 / Количество в Мяр.), Мяр.3 и Коеф.3 (Коеф.3 = Количество в Мяр.3 / Количество в Мяр.) .

Пример : 1 бутилка минерална вода = 0.5л минерална вода, а в 1 стек има 10 бутилки мин.вода. Основната единица се приема брой бутилки, мярка 2 е литри, мярка 3 е брой стекове. В този случай за стоката трябва да се попълнят следните параметри:

Мяр.: Брой бутилки,

Мяр.2: литър. Коеф.2: 0.5

Мяр.3: брой стекове, Коеф.3: 0.1

Движение на стоки с повече от една мерна единица

Движението на стоки с повече от една мерна единица става на база документи.

Стартира се желаният документ (за доставка на артикул – например фактура покупка, стокова разписка, заприхождаване на продукция и др., за изписване на артикул – например фактура продажба, складова разписка, изписване на материали и др.).

В долния десен ъгъл на екрана се избира Настройка на колоните и се включва отметка пред желаните колони, които ще се добавят в таблицата в документа. След добавяне на колоните, те ще се виждат при всяко следващо стартиране на същия тип документ, не е необходимо да се добавят повторно.

Колони Мяр. И Кол. се виждат в таблицата със стоки по подразбиране, отметките са автоматично включени.

При работа със стоки в 2 мерни единици, ръчно трябва да се включат отметки пред Мяр.2, Коеф.2 и Кол.2

При работа със стоки с 3 мерни единици, ръчно трябва да се включат отметки пред Мяр.2, Коеф.2, Кол.2, Мяр.3, Коеф.3, Кол.3.

Ако някоя от колоните за мерки или коефициенти не е попълнена предварително от екран Склад, може да се попълни и ръчно в документа.

В таблицата с артикули в документа се добавя артикул и за него се посочва количество по една от мерките му. Програмата автоматично смята количеството в другите мерки. След запис на документа, движението на артикула се отразява в количествата по всички мерки, в които се измерва той.

Пример : Добавена е стока Минерална вода с Мярка: Брой бутилки, Мяр.2: Литър, Коеф2: 0.5, Мяр.3: Брой стекове, Коеф.3: 0.1. Текущото количество в склада е 0 (няма наличност). Стартира се фактура покупка и се извиква стока Минерална вода. За нея се посочва количество по Мярка 3 - 1 (стек). Автоматично се зарежда Кол.: 10 (брой бутилки), Кол.2: 5 (литра). След запис на документа, в склада се вижда текущо количество 10 броя бутилки минерална вода, текущо количество 2 – 5 литра, текущо количество 3 – 1 стек.

Справки за стоки в повече от една мерна единица

В повечето от справките в склада, в помощното меню има отметка Количество в повече от една мерни единици.

Отметката е изключена по подразбиране и при извеждане на справките по този начин се вижда количеството на стоките само в основната мерна единица (Мяр.).

За да се видят количествата в мярка 2 и мярка 3, е необходимо отметка Количество в повече от една мерни единици да се включи преди извеждане на съответната справка.