Стоки с висок фискален риск – определение, деклариране и контрол

Публикувано на: 2023-12-20

Декларирането и фискалният контрол върху превоза на стоки с висок фискален риск (СВФР) са регламентирани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и в Наредба Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Стоки с висок фискален риск

Това са стоки, които се използват най-често в данъчни измами с ДДС и са идентифицирани от приходната администрация като рискови.

Примери за стоки с висок фискален риск:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Месо и месни продукти;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Захар и продукти за производство на захар.

Пълният списък на стоки с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите. Заповедта и списъкът на стоките с висок фискален риск се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите.

Задължително предварително деклариране

Съгласно изменение в чл. 127и от ДОПК, в сила от 01.10.2023 г., се въвежда режим на задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален рискна територията на Република България, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона.

Важно! Предварителното деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката.

Видове превоз подлежащ на деклариране

В сила от 01.10.2023 г. на задължително предварително деклариране подлежи превоз на СВФР, който:

Стоки с висок фискален риск

Стоки с висок фискален риск

I. Започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз и завършва на територията на България. Съгласно чл. 8 от Наредба Н-5 се извършва:

предварително деклариране – данните (по приложение № 1 от Наредба Н-5) се подават от получателят / купувачът или лицето, придобиващо стоката при тристранна операция в срок до влизане на транспортно средство на територията на страната.

 • потвърждение на получаването – данните (по приложение № 2 от Наредба Н-5) се декларират от получателят / купувачът или лицето, придобиващо стоката при тристранна операция, след получаване на стоката, в срок най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване (ако превоза завърши в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден).

II. Започва от територията на България и завършва на територията на друга държава - членка на Европейския съюз. Съгласно чл. 9 от Наредба Н-5 се извършва:

 • предварително деклариране – данните (по приложение № 3 от Наредба Н-5) се подават от доставчикът** / продавачът или лицето, прехвърлител на стоката при тристранна операция в срок преди** започване на натоварването на транспортното средство.

 • потвърждение за изпращане – данните (по приложение № 2 от Наредба Н-5) се декларират от доставчикът / продавачът или лицето, прехвърлител на стоката при тристранна операция , след излизане на транспортното средство от територията на страната,в срок до края на деня , следващ деня на напускането на територията на страната (ако напускането е в неприсъствен ден - до края на първия присъствен ден).

В сила от 01.01.2024 г. на задължително предварително деклариране подлежи и превоз на СВФР, който:

I. Започва и завършва на територията на България. Съгласно чл. 10 от Наредба Н-5 се извършва:

- предварително деклариране– данните (поприложение № 4от Наредба Н-5) се подават отдоставчикът / продавачът в срок преди започване на натоварването на транспортното средство. Когато превозът е предназначен за повече от един получател, данните за всеки един от тях се декларират отделно.

- потвърждение за получаването – данните (по приложение № 2 от Наредба Н-5) се декларират от получателят / купувачът , след получаване на стоката, в срок най-късно до края на деня , следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване (ако превоза завърши в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден).

II. Започва от територията на трета страна и завършва на територията на България. Съгласно чл. 11 от Наредба Н-5 се извършва:

 • предварително деклариране – данните (по приложение № 5 от Наредба Н-5) се подават от вносителят , след приключване на митническия режим и вдигане на стоката в срок преди продължаване на превоза на територията на страната.

 • потвърждение за получаването – данните (по приложение № 2 от Наредба Н-5) се декларират от вносителят или получателят (ако е различен от вносителя) след получаване на стоката, в срок най-късно до края на деня , следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване (ако превоза завърши в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден).

III. Се извършва чрез воден, железопътен или въздушен транспорт и се налага претоварване на стоката на транспортно средство на територията на България- съгласно чл. 12 от Наредба Н-5, когато превоз на стока започва с воден, железопътен или въздушен превоз и се извърши претоварване на стоката на транспортно средство на територията на страната, декларирането и потвърждението се извършват по описаните по-горе начини в зависимост от вида превоза.

Изключения

Режимът на задължително предварително деклариране на СВФР не се прилага за:

 1. Транспорт с транспортно средство с товароносимост до 3,5 тона ;

 2. Транспорт с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона ,когато превоза е:

 • за крайно потребление – стоки не са предназначени за последваща продажба или влагане в производство;
 • между обекти в страната – в обектите се извършва се дейност от едно и също лице ;
 • между обекти в страната – управлявани от различни лица и стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг или литра и / или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без ДДС ;
 • на течни горива - за които има задължение за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.
 1. Транспорт с воден, железопътен и/или въздушен транспорт – при които няма претоварване на стоката на транспортното средство на територията на страната.

Подаване на данни

Стоки с висок фискален риск - деклариране

Стоки с висок фискален риск - деклариране

Декларирането на превоза на СВФР се осъществявачрез електронна услуга на сайта на Националната агенция за приходите (НАП), като данните могат да подават чрез въвеждане директно в услугата или чрез прикачване на предварително изготвен файл.

След подаване на данните от системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоза (УНП).

Той е валиден 14 дни от предоставянето му.

Лицето, деклариращо данните задължително съобщава уникалният номер за превоза на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза.

Корекция на данните

Съгласно чл. 15 от Наредба Н-5 при настъпили промени и допуснати грешки в подадените данни за превоз на СВФР, те могат да бъдат коригирани в сроковете за тяхното деклариране чрез промяна в съответното приложение.

След тези срокове, по време на превоз, могат да се коригират само данни за номер на транспортното средство , датата , очаквания час и мястото на получаване / разтоварване на стоката.

При претоварване на стоката се посочва и дата , очакван час и място на претоварването.

Коригирането се извършва чрез подаване на коригираща информация съгласно съответното приложение като се посочи съответстващия на превоза УНП.

Важно! При корекция на данните не се издава нов уникален номер на превоза (УНП).

Анулиране

При неосъществен превоз, подадените данни за превоз на стоки с висок фискален риск следва да бъдат анулирани.

Анулирането на УНП се извършва по реда на чл. 16 от Наредба Н-5 чрез подаване на приложение № 8.

Контрол

Фискалният контрол върху движението на СВФР на територията на България се извършва от органи по приходите без да е необходимо изрично писмено възлагане. Като за целта се създават фискални контролни пунктове и извън тях транспортни средства не могат да бъдат спирани за проверка.

При осъществяване на фискален контрол водачът на транспортното средство трябва да предостави УНП (получен след предварителното деклариране на превоза) и документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК (документ за самоличност на водача; документи, придружаващи стоката и др.).

Ако при проверката се установи, че не е спазен редът за предварително деклариране, УНП се издава служебно.

На лице, което не спази реда за предварително деклариране или декларира неверни данни за превоз на стоки с висок фискален риск:

 • могат да бъдат наложени предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121а от ДОПК;
 • се налагаглоба в размерите посочени в чл. 278б ал. 3 и 4 от ДОПК.

Разгледайте още: складов софтуер