По-висока ставка за полагане на нощен труд от 2024 г.

Считано от 01.01.2024 г. размерът за заплащане на час нощен труд ще бъде променен от 1.17 на 1.40 лв.

Публикувано на: 2023-12-04

Ставката за полагане на нощен труд се повишава от следващата година.

С постановление № 193 от 12.10.2023 г. на Министерски съвет минималната месечна работна заплата за страната от 01.01.2024 г. става 933 лв., при нормална продължителност на работното време 8 часа и 5-дневна работна седмица. Съответно минималната часова ставка ще е 5.58 лв.

За всеки отработен нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 06:00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0.15 на сто от минималната работна заплата установена за страната, но не по-малко от един лев (чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата).

В резултат на тези нормативни промени считано от 01.01.2024 г. размерът за заплащане на час нощен труд ще бъде променен от 1.17 на 1.40 лв.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус часовете нощен труд се посочват в код 105 Нощен труд - в колона Дни,Час.,% ръчно се записват часовете и програмата автоматично извежда сумата на доплащането.

За работещите при сумирано отчитане на работното време отработените дни през месеца се въвеждат в индивидуалния график на служителя от Операции / Почасово заплащане. Когато е избран отработен ден в часове между 22:00 ч. и 06:00 ч., след запис на графика в екран Заплати автоматично се попълват кодове 105 Нощен труд и 133 Нощен труд празници – часове.