Срочен трудов договор

Сключване на Срочен трудов договор за определен срок или до завършване на определена работа

Публикувано на: 2024-03-22

Видовете трудови договори според тяхната продължителност могат да се разделят на два типа – срочни и безсрочни.

При сключване на трудов договор, задължително се определя неговото времетраене, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ).

При срочен трудов договор, е необходимо да се определи неговия конкретния вид, съгл. възможните основания по чл. 68, ал. 1 от КТ.

Срочен трудов договор се сключва:

1. За определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

2. До завършване на определена работа;

3. За заместване на работник или служител, който отсъства от работа;

4. За работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;

5. За определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

Работниците и служителите по срочен трудов договор по ал. 1 имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.

Заплащането към работниците по срочен трудов договор зависи изцяло от договорени условия в договора им. Законът не позволява разлика в заплащането при извършване на същите задължения, според вида на трудовия договор. Работниците по срочен трудов договор получават справедливо и равностойно заплащане за своя труд.

Служител на срочен трудов договор е с равна привилегия за използване на полагаем платен отпуск. Полагаемите дни се изчисляват на база срока на подписаният срочен договор, като е необходимо лицето вече да има придобит 4 месеца трудов стаж, след първо трудово правоотношение.

В случай на дисциплинарно наказание с уволнение ,служителя нает със срочен договор, дължи на работодател обезщетение в размер на действителните вреди .

Сключване на срочен трудов договор за определен срок

Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

Допуска се изключение на срочен трудов договор за срок по-малко от 1 година за дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Възможно е да се допусне разлика, поради обективни причини. Необходимо е да бъдат посочени в срочния трудов договор, както и продължителността му.

В самото сключване на срочен трудов договор за определен срок, е задължително да се посочи конкретната причина, за която работодателят не сключва безсрочен трудов договор. Този вид срочен трудов договор може да бъде сключен и със срок на изпитване.

Например: Лице Анна Атанасова, което се назначава за период 09.01.2024г до 09.07.2024г, с по-малък опит от необходимия за длъжността. Работодателят предлага срочния трудов договор да е със срок на изпитване 1 месец/съгл. чл.70, ал.1 от КТ/ , за да се провери приложимите умения на лицето.При съгласие и от страна на бъдещият работник се подписва Срочен трудов договор, който електронно се декларира пред НАП.

При необходимост за сключване на срочен договор за по-кратък срок, се създава писмено искане на работника или служителя. Искането следва да е подадено преди сключването на трудовия договор като част от съхранената документация.

В тези случаи срочният трудов договор със същия работник, за същата дейност, може да бъде сключен повторно само веднъж за срок най-малко 1 година.

Срочният трудов договор за определен срок, който е сключен в нарушение на тези правила, се смята за сключен за неопределено време (чл. 68, ал. 5 от КТ).

Срочен трудов договор сключен до завършване на определена работа

Срочен трудов договор до завършване на определена работа съгл. чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ най-често се сключва в областта на строителството и услугите.

Това е особен вид срочен трудов договор, при който клаузата срок е свързана с времето, необходимо за да бъде извършена/довършена определената (по вид, обем, качество и др. параметри) работа. Поради това, времетраенето на договора по т. 2 може да продължи и повече от 3 години.

Изрично се посочва датата, в заповедта относно прекратяване на правоотношението , на която е завършено поставеното задължение, както и дата на която се прекратява договора.

Например: Лицето Иван Иванов за период 3 месеца е назначен със срочен трудов договор от 17.10.2023г. до 17.01.2024г.,относно довършителни дейности по Строеж Договорът се предоставя електронно към НАП, чрез Уведомления за трудови договори. Дейността не може да бъде извършена в дадения срок, работодателят има нужда от работника и неговите квалификационни умения. Прави се предложение към Иван Иванов за удължаване на срочен трудов договор , с цел финален резултат по Обект 1.При съгласие от страна и на служителя се документира чрез създаване на Допълнително споразумение с вид на промяна срока на договора. Споразумението задължително се подава към НАП, за изменение към сключения срочен договор.

Документиране на срочен трудов договор в софтуер за заплати Плюс Минус

Създаване и запис на бланка Трудов договор се извършва от меню Документи/Договори-в модул Заплати,а в модул Личен състав меню Документи/Трудови правоотношения. Необходимо е да се посочи вид данни и основание от падащите менюта:

**02 -**срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,т. 1 от КТ - при срочен трудов договор за определен срок;

03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - при срочен трудов договор до завършване на определена работа;

След запис на документа в картона на служителя ще се попълнят само ръчно въведените данни , в полета код по ЕКАТТЕ, код по НКПД, икономическа дейност, в която е заето лицето.

Трудовият договор се записва в базата с тип ТД и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи. Информацията от него служи като база за изготвяне на Уведомления за трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Срокове за подаване на Уведомлението при сключване на срочен трудов договор или промяна на срок по него,се отразява чрез допълнително споразумение – 3 дневен срок. При прекратяване на правоотношението в 7 дневен срок, от деня, следващ възникването на съответното обстоятелство, се подават данни към НАП.

Важно! За основание 02 срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ, задължително в поле До дата се посочва датата, на която изтича срокът на договора. Форматът на датата трябва да е дд.мм.гггг.След попълване на датата и запис,автоматично в картона на лицето в раздел Договори поле Срок се прехвърля въведената дата.

Извеждане на информация за срочни трудови договори с изтичащ срок може да се използва справка от модул Личен състав Справки/Личен състав/Договори с изтичащ срок.

Сключване на срочен трудов договор за определен срок

Срочен трудов договор сключен до завършване на определена работа

Документиране на срочен трудов договор в софтуер за заплати Плюс Минус