Публикувано на: 2011-09-08

Вероятни причини за неравнение на подадените данни в НАП за декларация образец 1 и 6 могат да бъдат:

- отхвърлени записи, за които не е подадена информацията повторно.

- направена корекция в заплатите и подадена само една от декларациите. Пример: въведен пропуснат болничен и правим корекция на декларация 1, но е пропуснато да се подаде и коригираща декларация образец 6.

- непопълнени данни за изплатените/начислени суми за аванси и суми по извънтрудови правоотношения в декларация 6. Причината е, че се попълва в отделна клетка датата на начисляване/изплащане за аванси - код 1. При извънтрудови правоотношения - код 4. Т.е. ако в месеца освен заплати по трудови отношения, има изплатени аванси и извънтрудови отношения, трябва да се попълни дата на изплащане/начисляване съответно в полетата с код 3, 1 и 4.

- Разлика може да има, ако във фирмата има самоосигуряващо се лице с код 12. В декларация 6 не влизат сумите за самоосигуряващия се, за него се подава годишна декларация образец 6. Всеки месец се подават данни само в декларация образец 1.

Как да открием откъде идва разликата:

  1. За да се избегнат грешките или за по-бързото им установяване - при начисляване на заплатите или след направена корекция, е задължително да се разпечатат следните справки: Ведомост за заплати, Рекапитулация, Разчети НАП, Декларация 6. По този начин на хартиен носител имаме данните, които са подадени в НАП.
  2. Разпечатване на писмата за потвърждение от НАП – брой на приетите записи.
  3. В софтуер за заплати Плюс Минус може да се засече декларация 1 и 6, да се сравни осигурителния доход, вид осигурен, суми по фондове, изведени от следните справки:

- Декларация 1 - Операции/Декларация образец 1/Редакция на записаните данни – зареждане на подадения EMPL файл.

- Декларация 6 - Справки/Разчети НАП

В случай, че има разлика в сумите между разпечатаните справки и тези, които извеждаме на момента в програмата, означава че са направени корекции по заплатите. Ако разликата е малка, причината може да бъде в това, че отново е направено автоматично начисляване и стажа на някои от лицата се е превъртял, съответно и сумата на ДТВ за стаж е по-голяма.

Запознайте се и със софтуер за ресторант Плюс Минус.