Публикувано на: 2011-05-14

Balance Sheet Accounts

Сметки на балансов отчет

ASSETS

АКТИВИ

Current assets

Текущи активи

101

Cash and tern Deposits

Парични средства и краткосрочни депозити

101.100

Petty Cash

Каса

101.200

Checking/Cash and Bank/

Банкова сметка

101.300

Other Bank Accounts, Saving

Други банкови сметки

110

Short -Term Investments

Краткосрочни финансови вложения

110.1

Available – for-sale-Securities

Налични финансови вложения на продажба

110.2

Investments held for trading

Търговси финансови вложения

110.3

Short-term deposits

Краткосрочни депозити

110.4

Short-term Loans

Предоставени заеми

111

Accounts receivable, Trade Receivables

Сметки за получаване, търговски дебитори

112

Not-Trade Receivables

Други дебитори

112.1

Rent receivable

Лизингови вноски за получаване

112.2

Prepaid taxes

Предплатени данъци

112.3

Advances to Suppliers & Contractors

Дадени аванси

112.4

Bad Debt Provision

Провизии по съмнителни дългове

112.5

Notes Receivable

Полици за получаване

112.6

Interest Receivable

Лихви за получаване

113

Inventory

Запаси

113.1

Raw Materials

Суровини и материали

113.2

Goods

Стоки

113.3

Work in Process

Незавършено производство

113.4

Allowance to reduce inventory

Провизии за обезценка на запасите

115

VAT recoverable

ДДС за възстановяване

124

Prepaid Expenses

Предплатени разходи

125

Deferred Taxes

Отложени данъци

126

Other current assets

Други оборотни активи

127

Assets to be disposed by Sale

Активи, заделени за продажба

 

Long-term Assets

Дългосрочни активи

160

Fixed Assets

Основни средства

160.1

Land

Земя

160.2

Buildings & Constructions

Сгради и съоръжения

160.3

Motor Vehicles

Транспортни средства

160.4

Furniture, Office Equipment, Computers

Мебели, офис оборудване

160.5

Manufacturing Equipment

Производствено оборудване

160.6

Leasehold Improvements

Модернизация на наетите основни средства

161

Accumulated depreciation of Fixed Assets

Натрупана абезценка на основни средства

161.2

Depreciation of Building and Constructions

Обезценка на сгради и съоръжения

161.3

Depreciation of Motor Vehicles

Обезценка на транспортни средства

4.4

Depreciation of Furniture, Office Equipment, PC & Software

Обезценка на мебели, офисно оборудване, компютри и софтуер

161.5

Depreciation of Manufacturing Equipment

Обезценка на производствено оборудване

161.6

Depreciation of Leasehold Improvements

Обузценка на вложенията в модернизацията на наети основни средства

170

Intangible assets

Нематериални активи

170.1

Licenses

лицензи

170.2

Patents

Права върху патенти и изобретения

170.3

Goodwill

Положителна репутация

170.4

Development cost

Разходи за разработки

171

Accumulated Amortization of Intangible Assets

Натрупана амортизация на нематериални активи

171.1

Amortization of Licenses

Амортизация на лицензи

171.2

Amortization of patents

Амортизация на патенти, права върху изобретения

171.3

Amortization of Goodwill

Амортизация на положителна репутация

171.4

Amortization of Development cost

Амортизация на разходи за разработки

180

Long-terms Investments

Дългосрочни инвестиции

180.1

Equity Securities

Инвестиции в дялови ценни книжа

180.2

Available-for-sale Securities

Налични финансови вложения за продажба

180.3

Held-to-maturity investments

Финансови вложения, задържани до погасяването им

180.4

Long-term loans

Предоставени дългосрочни заеми

180.5

Investments property

Инвестиционна собственост

180.6

Investments in Assoc. companies

Инвестиции в асоцирани компании

180.7

Special Funds

Инвестиции в специални фондове

185

Biological assets

Биологични активи

190

Other assets

Други дългосрочни активи

190.1

Long-term Prepayments

Дългосрочни предплащания

190.2

Deferred Income tax asset

Активи по отсрочени данъци върху печалбата

190.3

Lease receivable

Лизингови вноски за получаване

LIABILITIES

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Current liabilities

Текущи задължения

201

Advances from customers

Получени аванси

202

Accounts payable, Creditors

Сметки за плащане, разплащания с доставчици

203

Notes payable

Полици за плащане

204

Wages & Salaries payable

Задължения за работна заплата

205

Income Tax Payable

Текущ данък върху печалбата

206

VAT Payable

Начислен ДДС

207

Taxes Payable

Данъчни задължения

208

Short-Term Bank Loans

Краткосрочни банкови кредити

209

Current Maturities of Long-Term Debt

Текущата част от дългосрочните задължения

212

Rent Payable

Арендни задължения

230

Short-Term Debt. Non-Trade Payable

Други краткосрочни задължения

241

Dividends Payable

Разплащания с учредители по изплащане на дивиденти

242

Interest Payable

Лихви за изплащане

245

Accrued Expenses

Начислени разходи

246

Provisions for liabilities and charges

Провизии за предстоящи разходи и плащания

Long-term liabilities

Дългосрочни задължения

243

Mortgage Payable

Плащане по ипотека

244

Bonds Payable

Облигации за плащане

260

Long-term Bank Loans

Дългосрочни банкови кредити

270

Finance lease liability

Задължения по финансов лизинг

275

Deferred Income Tax liability

Задължения по отложен данък върху печалбата

280

Long-term Debt

Други дългосрочни задължения

285

None-current Interest-bearing liabilities

Дългосрочни лихвени задължения

EQUITY

КАПИТАЛ

301

Shareholders` Equity, Capital Stock

Акционерен капитал

301.100

Common Stock

Обикновени акции

200.200

Preferred stock

Привилегировани акции

300.300

Additional paid-in capital

Добавен капитал над номинала

400.400

Treasury Stock

Съкровищни акции

500.500

Subscribed and Unissued

Разплащания с учредители по вноски в уставния капитал

501

Retained Earnings /Deficit/

Неразпределена печалба (загуба)

502

Current earnings

Печалби и загуби от текущата година

503

Income Summary Account

Сметка за общите приходи

504

Currency Translation Adjustment

Печалби и загуби от валутен трансфер

505

Revaluation reserve

Провизии за преоценка

506

Stock options

Опции за акции

REVENUES

ПРИХОДИ

400

Service revenues

Приходи от услуги

401

Sales of goods

Продажба на стоки

411

Interest Income

Приходи от лихви

412

Exchange Differences Gain

Печалба от курсови разлики

413

Sales of Other Assets

Продажби на други активи

414

Purchase Discount

Намаления от доставчици

415

Reversal of impairment loss

Корекция на загубата от обезценка

416

Rent income

Доходи от наем

417

Gain from associates

Печалба от участие в асоцирани компании

418

Deferred tax income

Доходи по отсрочени данъци

419

Gains from fair value adjustments

Печалба от промяна на справедливата стойност

EXPENSES

РАЗХОДИ

500

Cost of Goods Sold, Cost of Sales

Себестойност на реализираната продукция и на продажбата

511

Interest Loss

Разходи за лихви

512

Exchange Differences Loss

Загуба от курсови разлики

513

Costs of Other Assets

Себестойност на други активи

514

Loss from associates

Загуба от участие в асоцирани компании

520

Operating Expenses

Операционни разходи

520.010

Employee Salaries, Payroll

Заплащане на труда

520.020

Employee Taxes

Данъци върху работната заплата

520.040

Office Support

Разходи за офиса

520.050

General Expenses

Представителни разходи

520.060

Taxes

Данъци

100.100

Consultants

Консултански услуги

120.120

Office Supplies

Канцеларски материали

130.130

Car Expenses

Транспортни разходи

140.140

Car Insurance

Застраховки на автомобили

155.155

Rent expense

Краткосрочен наем

160.160

Office Security

Охрана на офиса

170.170

Mail Expenses

Пощенски разходи

190.190

Office Telephone Expenses

Разходи за телефон в офиса

210.210

Bank Charges

Разходи за банково обслужване

230.230

Utilities

Комунални услуги

250.250

Advertising Expenses

Разходи за реклама

260.260

Finance lease interest expense

Разходи за лихви по дългосрочен наем

270.270

Depreciation

Разходи за обезценка

280.280

Amortization

Разходи за амортизация

290.290

Sales Discount

Предоставени намаления

300.300

Impairment Loss

Загуба от обезценка

525

Deferred tax expenses

Разходи по отсрочени данъци върху печалбата

530

Current Income /Profit/ Tax

Разходи по текущия данък върху печалбата

531

Bad debt Expenses

Разходи за провизии по съмнителни дългове

Вижте полезна информация за софтуер за ресторант Плюс Минус