Особености при работа със сметкоплан в Плюс Минус

Публикувано на: 2024-01-31

Счетоводният сметкоплан е от изключително важно значение за всяко предприятие.

Правилното отчитане на счетоводните операции, както на синтетично, така и на аналитично ниво, спомагат за по-добро управление и контрол на бизнес процесите в предприятието.

Сметкоплан и Аналитични признаци

В счетоводен софтуер Плюс Минус сметкопланът се извежда от третия бърз бутон, намиращ се в лентата с бързи бутони най-отгоре на екрана.

В сметкоплана могат да се добавят начални салда и начални обороти за всички синтетични сметки, с които ще се работи.

Екранът с всички аналитични признаци се извежда от четвъртия бърз бутон в лентата с бързи бутони. Аналитичностите могат да бъдат разделени на различни нива: главни групи аналитичности, подгрупи аналитичности, подподгрупи аналитичности и т.н.

В екран Аналитични признаци главен аналитичен признак може да се добави като се маркира произволна аналитичност и върху нея с десен бутон на мишката се избира Главна аналитичност.

В екран Аналитични признаци аналитичностите могат да се въведат ръчно или да се прочетат от файл чрез функцията Запис / четене от файл , която се извежда като се маркира произволна аналитичност и върху нея се избере десен бутон на мишката.

Важно е да се има предвид, че при създаване на нова фирма в Плюс Минус се извежда счетоводен сметкоплан с първоначално зададени сметки. На база тези сметки автоматично се извеждат годишните отчети на фирмата.

Може да се добавят допълнителни сметки в сметкоплан според нуждите на всяка фирма като за тази цел трябва да се създаде и индивидуален сметкоплан в Годишни отчети , който ще бъде разгледан по-долу.

Сметкоплан – бутон Салда по АП

Важен момент е въвеждането на началните салда по аналитичности. Обвързването на синтетичните салда със съответстващите им аналитичности се извършва от бутон Салда по АП.

Могат да се обвързват аналитичности само по синтетични сметки с въведено начално салдо.

Обвързването на синтетична сметка с дадена група АП може да се направи по всяко време на годината – както в началото, така и на по-късен етап при откриване на неравнение между синтетично и аналитично ниво.

Програмата позволява да се обвърже дадена синтетична сметка с определена група аналитичности - например сметка 401 да се обвърже с група Доставчици. По този начин няма да има разминаване между синтетична оборотна ведомост за сметка 401 и аналитична оборотна ведомост за аналитичност Доставчици.

Обвързването е задължително при сметки и аналитични признаци, за които ще се следи информация за валутни наличности (пр. 504 Разплащателна сметка във валута и др.) и за случаи, когато един аналитичен признак се използва с две синтетични сметки (пр. дълготрайни материални активи - аналитичният признак, под който е заведен активът се използва със сметка от група 20 ДМА и със сметка от група 24 Амортизации).

Началните салда и обороти в екран Сметкоплан са в лева независимо дали сметката е валутна. За сметки, които са валутни в екран Салда по АП се отварят допълнителни полета за въвеждане на валута, курс и салдо във валута.

След като за сметките са зададени салда по аналитичности, то за тях могат да се въведат и салда по документи от бутон Салда по документи в екран Салда по АП. С избор на бутона се извежда допълнителен екран, в който могат да бъдат въведени неплатените документи, от които са се формирали началните салда на избраните аналитичности. Бутонът се използва за въвеждане на информация за неплатените документи издадени от / към работната фирма преди започване на работа със счетоводен софтуер Плюс Минус.

Възможно е началните обороти също да се обвържат с аналитичности (например за сметка 401 и група Доставчици). За да се извеждат в справка Оборотна ведомост е необходимо:

  • да се попълнят Начални обороти в Сметкоплан и поле Начални обороти в екран Аналитични признаци в картона на всяка аналитичност. По този начин ще се извеждат в Оборотна ведомост - Аналитична;

  • да се въведат например чрез документ Мемориален ордер (с тип МО и файл typeOperations.pm ). По този начин ще се извеждат в Оборотна ведомост - Синтетична, Аналитична, за Сметки и за Аналитичност.

Годишни отчети

Счетоводен софтуер Плюс Минус предоставя възможност за автоматично извеждане на данъчни декларации, годишни финансови отчети, годишни отчети съгласно НСИ за дейността на нефинансовите предприятия, които съставят баланс и на тези, които не съставят, на предприятията с нестопанска цел, както и отчети за касово изпълнение на бюджета по приходни и разходни параграфи.

Когато се използват допълнителни сметки, различни от стандартно зададените в екран Сметкоплан, за да се включат и новите сметки в отчетите е необходимо да се извършат настройки от бутон Настройка сметкоплан.

При избор на бутона се извежда таблица с всички сметки и от тук може да се създаде нов шаблон, т.н. индивидуален сметкоплан. В него може да се добавят новите сметки, чиито функционалности да са като на стандартно зададените сметки в програмата или да се заменят стандартните сметки с допълнително въведените сметки, когато дадена счетоводна сметка има функционалностите на друга сметка.

Шаблонът на индивидуалния сметкоплан се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка data / settings / annualreports / файл accountreplacetemplates_ЕИК на фирмата.json. Записаният шаблон може да се прехвърли в друга директория / друг компютър в същата подпапка.

Когато се работи с индивидуален сметкоплан преди извеждане на финансовите отчети е необходимо той да се избира от падащото меню Шаблон сметкоплан.

Приключване на счетоводна година

Операцията се използва за прехвърляне на крайните салда по синтетичните сметки и аналитични признаци, крайните количества и валутни суми от предходната година като начални салда за текущата година.

Когато се прави приключване на счетоводната година и има въведени връзки между синтетични сметки и аналитични признаци (т.е. има аналитични признаци, които са заредени в екран Сметкоплан / Салда по АП), задължително трябва да се включи в Операции / Приключване на счетоводна година и отметка Приключване на салда по синтетични сметки и аналитични признаци.

Когато има аналитични признаци, които са заредени в екран Сметкоплан / Салда по АП и такива, които са заредени в Операции / Проверка на счетоводните операции / Връзки с аналитични признаци може да се включи и отметка Използване на зададени връзки между синтетични сметки и аналитични признаци в проверка на счетоводните операции. Ако е включена отметката , при приключването ще се вземат предвид само аналитичности, които са обвързани от Проверка на счетоводни операции. При изключена отметка или ако няма зададени връзки с аналитични признаци, ще се прехвърли обвързването на всички АП.

Ако счетоводната година вече е приключена, но след това се извършват допълнителни корекции, то отново може да се приключи като задължително трябва да е включена отметка Обработка на аналитични признаци и сметки без начално салдо и обороти за годината.

Подробно описание на работата с операциите и справките може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.

Сметкоплан и Аналитични признаци

Сметкоплан – бутон Салда по АП

Годишни отчети

Приключване на счетоводна година