Публикувано на: 2011-09-28

Една от най-болезнените теми за бизнеса днес е междуфирмената задлъжнялост. Българската стопанска камара (БСК) е изчислила, че междуфирмената задлъжнялост продължава да нараства, но със забавени темпове. През 2010-2011 г. се очаква нарастване на броя на фалитите заради влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити, което ще доведе до увеличаване на задлъжнялостта на предприятията.

Според европейската Директива за късните плащания, която влиза в сила през март 2013 г., публичната администрация и компаниите ще бъдат задължени да плащат своите сметки в рамките на 30 дена, въпреки че бизнес партньорите могат да се договорят да не спазват това условие.

Ето защо за всеки сериозен бизнес следенето на вземанията и задълженията на партньорите е задължително. Вземането на управленчески решения е немислимо без постоянен анализ на взаимоотношенията с доставчиците и клиентите. От съществено значение за всеки един софтуер за управление на бизнеса са справките, които засягат тези взаимоотношения. Те трябва да се извеждат бързо, да са прегледни, да обобщават информацията и същевременно да дават възможност за множество филтри. Екипът на Плюс Минус се старае не само да покрие тези изисквания, но и непрекъснато да прави подобрения и допълнения, за да е в час с нарастващите изисквания на потребителите.

Екран Осчетоводени документи/Печат - най-масовата справка за извеждане на въведените документи, използвайки различни критерии. Документите могат да се извеждат за произволен период, за конкретен партньор, само неплатените или всички. Освен това справката може да се извежда по хронология или по партньори. Изключително удобство е възможността за преизчисляване на платено, с цел засичане на плащанията със счетоводните регистри. С натискането на бутон Изведи  плащанията към документите могат да се проследи всяка една фактура с кой платежен документ е платена.

Отчети/Задължения на партньорите - изключително удобна справка, която  дава обобщена и подробна информация за платените и неплатените документи и за степента на просроченост на вземането/задължението. Тук е мястото, откъдето може да се разпечата напомнително писмо с информация за всички неплатени фактури, както и писмо за потвърждаване на разчетите във връзка с инвентаризация на вземанията и задълженията в края на годината. Справката дава възможност за автоматично изчисляване на наказателна лихва за просрочие.

Важни отметки:

Изчисли към дата – задава се тази дата, към която се изчисляват просрочените задъжения/вземания. По подразбиране е текущата дата, която може да се смени.

Изчисли закъснение при просрочване на плащане – по подразбиране тази отметка не е включена, а при избор, след извеждане на справката, в колоните за просрочие се извеждат както неплатените, така и платените след падежа суми. Когато не е въведена дата на падежа във фактурата, за дата на падежа се счита датата на фактурата.

Отчети/Справка по видове плащания Справката дава възможност да се обобщят плащанията към или от даден партньор по видове плащания- в брой, по сметка, чрез авансов отчет, чрез прихващане. В същото време след извеждането й може да се проследи всяка една фактура кога и с кой точно платежен документ е закрита.

Когато става въпрос за доставка или продажба на стоки, продукция или материали, взаимоотнешенията с партньорите задължително се нуждаят от по-задълбочено разглеждане и анализ. Защото в този случай не е достъчно да се следят единствено разплащанията, но и движението на материалните запаси по контрагенти,печалбата от извършената продажба, планирането на доставките, рентабилността на клиентите и др.

На това изискване напълно отговарят справките в складов софтуер Плюс Минус.

Справки/Складови операции -  Дава обобщена информация за извършените складови операции за избрания период общо за всички партньори и поотделно, както за избрания склад, така и за всички складове. Например това е идеалната справка, от която може да се види за определен период направените продажби към даден клиент, или пък извършените доставки от даден доставчик.

Справки/Документи подробно - Това е по-подробна справка от Складови операции, защото дава информация за съдържанието на  документите за избраната складова операция. Като се направи  филтър по партньор ще се изведе описание на всички документи, издадени към този партньор за съответната складова операция. Например ако направим филтър по име на стока, изберем даден клиент и складова операция продажби- ще се изведе информация за типа, датата и номера на всеки един документ, с който е направена продажбата на тази стока към избрания клиент за посочения период.

Справки/Анализ на дейността - В програмата са предвидени 5 вида справки, с които предприятието може да прави анализ на дейността си.

1. Рентабилност на клиентите е справка, която дава информация за:себестойността на продадените стоки ,продажната  им стойност, платената сума от всеки един клиент и общо за всички клиенти, % печалба по продажната стойност и % печалба по платена сума от всеки клиент.

2. Чрез справката Рентабилност на стоките имате възможност да получите данни  за продадените стоки относно: тяхното  количество, продажната стойност и себестойност, последна доставна цена по стоки, % печалба от себестойността и % печалба от последна доставна цена от всяка стока.

3. Изключително полезна е справката Планиране на доставките. Тя е предназначена за: анализ на продажбите на стоки; планиране на необходимите доставки за определен период. Отчетът дава пълна информация за среднодневните продавани количества в дните, в които стоките са били в наличност, броя на тези дни, количествата на стоките в края на продажния период, а също така примерните количества за доставка в следващия период. Необходимите доставки се пресмятат с отчитане на минимални или блокирани количества

4. Чрез справка Стоки без движение можете да получите информация за всички материални запаси, които нямат движение за даден период.

5. Комбинирана справка-предначначена е за анализ на движението на стоките по контрагенти

Справки/Месечна справка - Извежда се информация за избраната складова операция по месеци. Вид данни – от падащото меню  се избира дали да се изведе справката за движението на стоките в склада по отделните артикули или по партньори. Например ако е избрана е складова операция Доставки , при отметка По стоки – Ще се изведе справка за това какви количества и на каква стойност от съответните артикули са доставяни през отделните периоди/месеци. При отметка По партньори –  Ще се изведе справка за това какви количества и на каква стойност са доставени от съответните доставчици през отделните периоди/месеци.

И накрая нещо важно за използването на падежи в програмата. Когато искаме да посочим разсрочване на плащането, най-удобоно е да попълним полето Падеж в документа: Там се записва датата, до която би трябвало да се осъществи погасяването на задължението/вземането. Например: ако искаме да видим на днешна дата кои вземания/задължения трябва да се покрият, отиваме в екран Осчетоводени документи/Печат. От бутон Настройки слагаме отметка за извеждане на Падеж на плащане и записваме настройките. След това чрез филтър посочваме датата, за която искаме да изведем документите с настъпил падеж на плащане.

При използването на справката Задължение на партньорите просрочието на вземането/задължението се изчислява на база датата на падежа, а ако няма падеж, на база датата на фактурата.