Публикувано на: 2011-12-24

Указания необходими на ползващите складов софтуер Плюс Минус, свързани с края на календарната година:

Преизчисляване на средни цени и количество

В случай, че възникне съмнение относно средната цена, преди да се направи приключване на склада, трябва да се преизчислят средната цена и количеството. За целта се използва документа Рекалкулация. Може да го извикате с натискане на клавиш F4, след което да се добави в екран Документи с име на файл RecalcSkl.xls. Документът служи за преизчисляване на средна цена и количество в избран склад, като има възможност да се преизчисли и във всички складове. След приключването на Рекалкулацията и натискане на бутона Запиши, ще се запише новата средна цена по всички изходящи документи. Повече може да прочетете в помощната информация към документа.

Инвентаризация

Следващата стъпка е да се сравни фактическата наличност в складовата база с въведената в складов софтуер Плюс Минус. От Документи/Складови/Инвентаризационен опис се извиква документа за отразяване на резултата от инвентаризацията, попълват се несъответващите количества и съответно автоматично се зареждат протоколи за заприхождаване на излишъците и изписване на липсите.

Разчети с клиенти и доставчици

В края на годината от изключителна важност е и установяване на разчетите по взимания и задължения. Това може да стане чрез изпращането на потвърдителни писма до всички контрагенти, от отговора на които зависи фактическото установянане на разчета. В складов софтуер Плюс Минус имате възможност автоматично да разпечатате Писмо за потвърждение на разчети, което включва всички неплатени документи. Това може да стане от справката стартирана от Справки/Задължения.

Приключване на склад

След направената инвентаризация и установяване на действителната наличност в склада, следва етапа по приключване и прехвърляне на крайните количества от предходната година, като начални за текущата. Приключването се стартира от екран Склад меню Операции/Приключване на склад. Задължително преди това се прави архив!

Последователност на работа:

Избира се годината, която ще се приключва. В поле “Година” се извежда автоматично отчетния период /годината, който/която е зададена в началната дата на Интервал на склада, но може да бъде коригирана ръчно от клавиатурата. Програмата ще обработи всички  документи, въведени за зададената година и ще генерира началното състояние за следващата.

В поле “Склад:” чрез Insert или двойно щракване с мишката се избира обектът, който ще се приключва. По подразбиране се зарежда автоматично текущия обект в екрана на склад, ако има избран такъв.

Отметка “Всички складове” се избира, в случай, че е необходимо всички складове да се приключат наведнъж.

Отметка “С партиди” се избира, когато стоките се водят с партиди и срок на годност.

Забележка: За коректно приключване на стоките по партиди е необходимо началното състояние и движението за отчетния период да са водени по партиди.

Натиска  се бутон Приключване.

След преключването може да видите какви начални количества са се прехвърлили от Документи/Начално състояние. Могат да се правят корекции след което трбява да се натисне бутон Запиши.

Ако след автоматично приключване се направят промени (извършени са доставки, продажби и т.н. за приключения вече период) е необходимо отново да се направи автоматично приключване на склада, за да се запишат актуализираните количества.

Запознайте се и с възможностите на софтуер за строителство Плюс Минус, който има връзка със складов софтуер Плюс Минус.