Публикувано на: 2015-07-15

Фирма има сключен граждански договор с определено лице, според който определеното възнаграждение за положения труд се изплаща на всяко 10 число от следващия месец.

  1. На 10.06.2015 е издадена СИС № 1 за изплатена сума в размер на 1000 лв за извършена работа през месец Май.
  2. На 10.07.2015 е издадена СИС № 2 за сумата от 500 лв. за положения труд през месец Юни.

Попълване на СИС

На основание чл.3, ал.1 от  Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Това означава,че

СИС №1 ще бъде с дата 10.06 /датата на изплащане/, но в полето период следва да се попълни От…01.05.2015-  До..31.05.2015 /период, в който трудът е положен/

СИС №2 ще бъде с дата 10.07, в полето период ще се попълни От 01.06.2015 – До 30.06.2015

Подаване на Д1 и Д6

Съгласно чл. 3, ал. 1, т.3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г, Декларация образец № 1 се подава - до 25-то  число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Декларация образец № 6 се подава  в срока за подаване на декларация образец № 1 . В поле 18  Дата на изплащане/начисляване за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31 декември 2014 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението.

Това е обстоятелството, което буди затруднения , защото:

- Декларация 1 за лицата на граждански договори за месеца следва да се подаде в различно време от Декларация 1 за всички останали осигурени лица.

Т.е  Д1 за всички останали осигурени за месец Май следва да се подаде до 25 Юни. Но Д1 за лицата по граждански договори за месец Май следва да се подаде до 25 Юли, защото възнаграждението за  положения труд е изплатено през месец Юни със СИС №1/10.06.2015.

Аналогично и за месец Юни: Д1 за осигуровките за положения труд по граждански договор за месец Юни следва да се подаде до 25 Август, защото възнаграждението е изплатено през месец Юли със СИС №2/10.07.2015

- Декларация 6 ще се подаде с вид на плащане 04 по следния начин:

- За дължимите осигуровки за месец Май, които следва да се подадат до 25 ЮЛИ- в полето Влизат данните от месец: (yyyymm): ще се попълни 201505, а в поле Дата на изплащане/начисляване: следва да се напише 30.06.2015.

За дължимите осигуровки за месец Юни, които следва да се подадат до 25 АВГУСТ- в полето Влизат данните от месец: (yyyymm): ще се попълни 201506, а в поле Дата на изплащане/начисляване: следва да се напише 31.07.2015

Софтуер за заплати Плюс Минус ще изведе съобщение:

За 201506 да бъдат ли включени единствено записаните от сметка за изплатени суми  от друг период данни - ако се отговори с ОК, ще се включат само данните от СИС , отнасящи се за месец  ЮНИ, но записани от друг период /СИС №2/10.07.2015/

Попълване на платежни нареждания

Съгласно чл.7, ал. 6  от КСО, осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Осигурителните вноски по СИС №1/10.06.2015 трябва да се внесат до 25 Юли. Осигурителните вноски по СИС № 2/10.07.2015 трябва да се внесат до 25 Август

По дадения пример в месец ЮНИ има записани два вида данни

  • такива, които се отнасят за минал период /месец Май, СИС №1 за 1000 лв. /
  • такива, които се отнасят за месец Юни, но са записани в друг период /месец Юли, СИС №2 за 500 лв. /

Когато програмата генерира платежни нареждания, ще се изведат 2 съобщения, от чийто отговор зависи правилното извеждане на сумите.

Т.е ако трябва да се изведат платежни нареждания за месец ЮНИ, които следва да се внесат до 25 ЮЛИ, следва да се отговори по следния начин:

Намерени са данни, записани от сметка за изплатени суми от друг период. Да бъдат ли включени при изчислението?- отговаря се с Cancel**,** защото това са данните за Юни, записани със СИС от месец Юли, чийто осигуровки се дължат до 25 АВГУСТ.

Намерени са данни, записани със сметка за изплатени суми, обхващаща минали периоди. Да бъдат ли включени при изчислението? – отговаря се с ОК, защото това са данните за месец Юни, записани са със СИС с дата ЮНИ,  отнасят за минал период- месец Май и са дължими до 25 ЮЛИ

Осчетоводяване

Ако текущият месец е Юни и трябва да се извъши осчетоводяване на записаните данни за извънтрудови правоотношения за този месец, програмата отново ще изведе горните две съобщения. Отговаря се по същия начин.

ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4

Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ доходът се счита за придобит на датата на плащането- при плащане в брой, заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане и получаването на престацията – за непаричен доход.

Дължимият ДОД по нашия пример следва да бъде внесен :

ДОД по СИС №1/10.06 - доходът е придобит второто тримесечие- до края на месец ЮЛИ

ДОД по СИС №2/10.07 - доходът е придобит третото тримесечие- до края на месец ОКТОМВРИ.