Публикувано на: 2012-08-01

Срокове за подаване на Декл.1 и Декл.6

Взаимоотношенията с лица, работещи без трудови правоотношения, се регламентират с граждански договори по силата на  Закона за задълженията и договорите.

На основание чл.3, ал.1, т.3 от Наредба № Н-8, за работещите без трудови правоотношения, декларация образец 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. А съгласно разпоредбата на чл.7, ал.6 от КСО, осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца , за който се дължат.

На основание чл.3, ал.3, т.1 от наредбата,  декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ.

Кога осигурителните вноски стават дължими

Относно момента, от който осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване стават дължими, в чл. 10 от КСО е посочено, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до нейното прекратяване. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

Когато лицата са осигурени на друго основание, те подлежат на задължително осигуряване, независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).

Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, точки 5 и 6 се дължат върху полученото възнаграждение, след намаляването му с нормативно признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина).

От изложеното дотук следва, че за да възникне задължение за осигуряване при работа без трудово правоотношение, освен извършването на трудова дейност по чл. 4 от КСО лицата следва още да са получавали възнаграждение, което да е равно или по-голямо от минималната работна заплата (след намаляването му с нормативно признатите разходи), а за осигурените на друго основание независимо от неговия размер. Поради което, осигурителните вноски за тези лица стават дължими едва след като сумите по договорите за работа без трудово правоотношение им бъдат изплатени.

**               ПРИМЕР:**

1.         Ако трудът е положен през месец ЮНИ  и сумата е изплатена до края на същия месец, осигурителните вноски следва да се внесат до 10-то число на следващия месец (месец ЮЛИ);

2.         Ако трудът е положен през месец ЮНИ и сумата е изплатена през месец ЮЛИ , осигурителните вноски се дължат до 10-то  число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението, т.е до 10 АВГУСТ.

Сроковете за подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6 в тези случаи са, както следва:

за декларация образец № 1:          

В първия случай декларация образец № 1 следва да се подаде не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от КСО, т.е. до 20 ЮЛИ.

Във втория случай декларация образец № 1 следва да се подаде най-късно до 20 АВГУСТ.

За декларация образец № 6:

По отношение декларация образец № 6 следва да се има предвид, че съгласно указанията за попълването й в същата се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията. Предвид указанията и в съответствие с изложеното по-горе относно момента, от който тези вноски стават изискуеми, ако осигурителните вноски са внесени в месеца, през който е изплатено възнаграждението, декларация образец № 6 следва да бъде подадена до края на същия месец. В случай, че осигурителните вноски са внесени през следващия месец или изобщо не са внесени, декларация образец № 6 трябва да бъде подадена до края на месеца, през който изтича срокът за внасянето им.

Софтуер за заплати Плюс Минус има всички необходими функции за водене на работещи без трудови правоотношения - въвеждане на граждански договори и сметки за изплатени суми, обхващащи няколко периода, както и извеждане на декларации образец 1 и 6.