Публикувано на: 2012-08-01

В ERP система Плюс Минус е  реализирана нова възможност за въвеждане на Сметки за изплатени суми за минали периоди. Т**.е когато по една СИС сумата се отнася за няколко различни периоди в програмата е възможно:**

 1. Да се запише една Сметка за изплатени суми, с дата на изплащане на възнаграждението.
 2. Сумата по тази сметка да се разпредели по периоди, в зависимост от сключения договор.
 3. Да се генерира осигурителен и облагаем доход за всеки един от посочените месеци.
 4. Да се генерира Д1 на база съответния осигурителен доход за всеки от посочените месеци.
 5. Да се генерира Д6 само за разликата на осигуровките, които трябва да се довнесат за миналите месеци.
 6. Да се генерират платежни нареждания на база Сметката за изплатени суми
 7. Осчетоводяването да се осъществи за всички периоди, включени в СИС

Ще разгледаме следния пример:

Сключва се граждански договор за поръчка за срок от 15.05.2012 до 15.07.2012 г. Сумата по договора е 700 лв. Същата е изплатена чрез сметка за изплатени суми на 31.07.2012.

В програмата е необходимо да се направи следното:

 1. Въвеждаме лицето с вид осигурен 14

 2. В Екран Заплати натискаме бутон Добави, за да добавим СИС.

 3. В полето Сумата на тази сметка се изплаща за периода от   до   записваме от 15.05.2012 до 15.07.2012

 4. Излиза екран за настройка на периоди, в който  необходимо да се попълнят сумата, нормативно признатите разходи, Осиг. Доход и Обл. Сума за всеки един период. ! Бутон Избор се избира само веднъж за да може програмата да запомни направените разпределения на сумите. Ако вече веднъж сме натиснали бутон Избор и желаем да коригираме периодите е необходимо да стартираме СИС отново.

 5. Използваме бутон Запиши, за да запишем СИС.

 6. Какво се е случило: за м. 05,06,07 са се записали съответните суми осигурителен доход и съответните осигуровки. Генерирането на Д1 става много лесно. Превъртаме месец 05, избираме Операции/Декларация обр. 1 и обр. 6 /Декл. Обр.1 само за маркираните. Маркираме лицето и отново избираме същата операция за запис на EMPL2000.txt за съответния месец. Същото се прави и за м.06 и 07.

 7. Следва да генерира Д6. Дължимите осигурителни вноски следва да бъдат включени  в декларация образец 6, като в точка 8 „Вид плащане” се нанесе код 4. Независимо от обстоятелството, че сумата от 700 лева е изплатена на 31.07.2012г., възнаграждението се отнася за периода 05-07.2012г. В точка 9 „Месец и година” в три последователни колони следва да се отразят месеците май, юни и юли.В точка 18  в трите колони се нанася дата на изплащане 31.07.2012г. След натискане на бутон Избор програмата прави проверка за записани СИС от други периоди. При отговор с ОК- програмата ще включи само новите суми на осигуровките от извънтрудови плащания, записани за месец 05 от сложна СИС през друг месец.При отговор с Cancel – програмата ще включи всички суми на осигуровките от извънтрудови плащания, записани за месец 05. Т.е осигуровките, записани както с обикновени, така и със сложни СИС за този месец.

 8. Идва ред на генерирането на платежни нареждания: Платежните нареждания трябва да обхващат сумите от осигуровките за всички периоди, посочени в СИС.По горния пример ако текущия месец е ЮЛИ и изберем Платежни нареждания ще излезе следното съобщение:

 9. При отговор с ОК- програмата ще включи осигуровките за м. 05,06,07При отговор с Cancel – програмата ще включи осигуровките САМО за м.07Ако текущия месец е МАЙ и изберем Платежни нареждания ще излезе следното съобщение:

  При отговор с ОК- програмата ще включи осигуровките за МАЙ, записани със СИС от м.07При отговор с Cancel – програмата ще включи само осигуровките за м. МАЙ, записани със СИС с дата месец МАЙ.Логично е на първото съобщение да се отговоря с ОК, а на второто с Cancel, защото платежните нареждания се генерират в зависимост от датата на плащане на сумите по Сметките за изплатени суми.

 10. И накрая осчетоводяването. Тук съобщенията са същите, както при платежните нареждания. Разходът  по сметките за изплатени суми и съответните осигуровки да се отчитат в зависимост от датата на възникване, т.е  от датата на плащането.

Затова ако искаме осчетоводяването за месец ЮЛИ да включи съответните суми за месеци 05,06,07 на първото съобщение трябва да се отговори с ОК., а на второто с Cancel.