Безпричинно отсъствие от работа – самоотлъчка

Публикувано на: 2024-02-23

Самоотлъчката не е законоустановено понятие. Този термин се използва в практиката за ден, в който работникът или служителят не се е явил на работа без уважителна за това причина и без разрешение на работодателя.

Това е нарушаване на трудовата дисциплина, което според Кодекса на труда (КТ) се наказва. Работодателят има право да наложи на провинилия се работник или служител различни по вид и тежест дисциплинарни наказания.

Съгласно чл.190 КТ, ако работник или служител не се яви на работа в течение на два последователни дни, работодателят има право да му наложи и най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение.

Съгласно чл. 193 от КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Заповедта за прекратяване на трудовия договор следва да бъде връчена лично на съответния работник или служител срещу подпис, като се отбелязва датата на връчването. Връчването може да стане с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана.

Необходимите документи за налагане на дисциплинарни наказания се издават от модул Личен състав на ERP система Плюс Минус ERP система Плюс Минус:

  • Документи/ Наказания/ Заповед за налагане на дисциплинарно наказание по КТ;
  • Документи/ Наказания/ Заповед за отмяна на дисциплинарно наказание по КТ;
  • Документи/ Трудови правоотношения/ Заповед за прекратяване.

От Справки/ Наказания има възможност за извеждане информация за наложени/ отменени наказания на служителите.

При необходимост от корекция на издадените документи, те могат да бъдат отваряни от Справки / Личен състав / Издадени документи.

Безпричинно отсъствие от работа е неработен ден за работника или служителя и не му се дължи трудово възнаграждение, съответно не му се признава трудов и осигурителен стаж.

Не се дължат осигурителни вноски, тъй като съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения.

Има случаи, в които се признава осигурителен стаж и без да се дължат осигурителни вноски, но самоотлъчката не е между тях (чл. 9, ал. 2 от КСО).

Работникът не подлежи и на здравно осигуряване, тъй като тези дни не са отработени дни или дни на полагаем отпуск – платен или неплатен.

В Декларация образец 1 за работник или служител, който не е отработил всички работни дни в месеца поради самоотлъчка, предвид на това, че осигурителният стаж се прекъсва, задължително се попълва т. 15 Последен ден в осигуряване. Дните в самоотлъчка, които са дни без осигурителен стаж, не следва да се включват в съответните позиции на т. 16 Дни в осигуряване-общо.

Ако служителят е работил 11 дни в месец февруари 2024 г., а 10 дни е бил в самоотлъчка, то в Декларация образец 1 за него ще се попълнят само 10 отработени дни. Последният присъствен ден ще е с данни за прекъсване на осигуряването в т. 15 Последен ден в осигуряване. Първият присъствен ден ще е в т. 14 Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено.

Ако лицето е било в самоотлъчка през целия месец, то в този случай работодателят няма задължение да подава Декларация образец 1 за него. Прекъсването на осигуряването трябва да бъде отразено в декларацията за предходния месец.

В софтуер за заплати Плюс Минус отсъствието се въвежда от екран Отсъствия с код 8 Самоотлъчка.