Публикувано на: 2011-05-14

Въпрос:

Следва ли самоосигуряващо се лице да внася осигурителни вноски за себе си до края на месеца, през който е започнал трудовата си дейност или от началото на следващия пълен календарен месец /разпоредба на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8/?

Отговор:

Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от същия кодекс и продължава до прекратяването й. В този смисъл е и разпоредба на чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Съгласно ал. 2 на същия член започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

На основание чл. 5, ал. 6 от КСО Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. урежда съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С чл. 4 от Наредбата се създава възможност за лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка да могат да подават еднократно декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” за всяка календарна година. Право да подават еднократно декларация образец № 1 имат само самоосигуряващите, които са избрали да се осигуряват само за пенсия. Декларацията се подава до 20 - ти февруари за всяка календарна година в случай, че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари на текущата година. В декларацията се попълват данни за месец януари, като в т. 12. “Вид осигурен” се попълва код 22. В точка 21 се попълва избраният месечен осигурителен доход, върху който тези лица ще внасят текущо през годината осигурителните си вноски. Когато лицето прекъсне или прекрати дейност е необходимо да подаде нова декларация образец № 1 не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е подлежало на осигуряване, като задължително попълва точка 15 “Ден, от който осигуряването е прекратено” - софтуер за заплати Плюс Минус.

Разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8 гласи:

„При започване или възобновяване на трудова дейност, или при промяна на осигурителния доход се подава декларация образец № 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.”

Следователно еднократно декларация образец № 1 може да се подаде и при започване или възобновяване на трудова дейност в течение на календарната година. Декларацията се подава с попълнени данни с код 22 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, за който са внесени дължимите осигурителни вноски.

Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец № 1 се въвеждат в регистъра на осигурените лица за следващите месеци въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.

В заключение следва да отбележим, че изискването данните в декларация образец № 1 за самоосигуряващото се лице с код 22 да се подава за първия пълен календарен месец не означава, че от същия месец лицето следва да внася осигурителни вноски. Осигурителните вноски са дължими от датата на започване на трудовата дейност, а тя може да бъде и през календарния месец. Данните за осигуряването на лицето за тази част от месеца обаче се подават с декларация образец № 1 с код 12 в т. 12 „Вид осигурен” и дата на започване на осигуряването в т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало” в срок не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

Източници:

- КСО

- Наредба № Н-8

- Информационна система на НАП „Въпроси и отговори”