Публикувано на: 2011-06-01

Туристическите посредници са туроператори и туристически агенти. Облагане на доставката на самолетни билети с ДДС се извършва по общия ред на Закона за данъка върху добавената стойност  или по специалния ред, регламентиран в Глава 16 на същия. Съгласно чл. 136, ал.1 от ЗДДС „когато туроператор или туристически агент предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на турист, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които туристът се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга“, а в ал. 2 е дадено пояснение, че тези стоки и услуги са тези, които туроператорът или туристическият агент е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменение. Определението в Закона за туризма  за туристическа агентска дейност изключва възможността туристическите агенции да прилагат  специалния ред на облагане, тъй като туристическия агент не може да продоставя туристически услуги от свое име, а само като посредник.

Ще разгледаме доставката на самолетни билети при хипотезите, когато същата се третира като обща туристическа услуга, предоставена от туроператор и когато се третира по общия ред на облагане по ЗДДС.

1. Хипотези на доставка на самолетни билети от туроператори при специалния ред на облагане по ЗДДС са следните:

1.1. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е физическо лице – турист (местно или чуждестранно) В този случай сделката се третира като доставка на обща туристическа услуга.  Съгласно чл.113, ал. 3, т. 4 от ЗДДС туроператора не е длъжен  да издаде фактура, но ако издаде я включва в дневника за продажби за данъчния период, в който е издадена, без да попълва информацията в колона 9-25 на приложение №10 . При възникване на данъчно събитие за доставката /когато туриста за пръв път се възползва от услугата/, туристическия агент  начислява ДДС 20%  за извършената доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най – късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие. Данъчната основа се определя по реда на чл. 139, ал. 1  от ЗДДС. Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗДДС туроператора трябва да състави за данъчния период  и отчет за извършените продажби. Отчета не се включва в дневника за продажбите.

1.2. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е данъчно задължено по ЗДДС лице. В този случай получателя трябва да избере дали да получи услугата като „турист“ по смисъла на ЗТ или като лице, извършващо независима икономическа дейност.  В първия случай, туроператора процедира, както е описано в т. 1.1. В случай, че самолетния билет бъде придобит от данъчно задължено по ЗДДС лице, извършващо независима икономическа дейност, доставката е облагаема по общия ред на закона.

1.3. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е друг туроператор, който предоставя билетите без изменение от свое име на физическо лице – „турист“. В този случай туроператора процедира, както е указано в т. 1.1.

2. Възможните хипотези на доставка на самолетни билети от туристически агенти при общия ред на облагане по ЗДДС са следните:

2.1. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за международен превоз, като купувач на билета е данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в страната. Съгласно чл. 24 от ЗДДС мястото за изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено  лице, е мястото където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение по доставка на услуга е мястото, където получателя е установил независимата си икономическа дейност. На основание на чл. 36, ал. 1 от ЗДДС услугата по продажба на самолетни билети от туристически агент, действащ от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставката по превоз на пътници по чл. 29 от ЗДДС /международен транспорт/  са облагаеми с нулева ставка. Стойността на тази доставка е полученото възнаграждение от доставчика на посредническата услуга – туристическия агент. За доказване на доставката на услугата по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страната, оказана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага с документите, описани в чл. 37 от ППЗДДС. В случай, че туристическия агент има договор за продажба не с авиокомпанията, а с посредник (който от своя страна има договор с авиокомпания), за да докаже посредническата услуга във връзка с продажбата на самолетни билети, той трябва допълнително да се снабди и с копие от отчета за извършените продажби на самолетни билети, изготвян и представян от възложителя на авиокомпанията. Документиране стойността на билетите - съгласно чл. 113, ал. 3, т. 4 от ЗДДС и чл. 4, т. 4 от Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г. за регисриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицето извършващо продажба на самолетни билети не е длъжно да издаде фактура и да регистрира продажбата чрез фискално устройство. За стойността на билетите може да се издаде първичен счетоводен документ (протокол), отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, който да послужи за документална обоснованост на разхода заедно с бордната карта от осъществения полет (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО). Документиране на посредническата услуга – на основание на чл. 3, ал.1 от Наредба № H-18, посредническата услуга се регистрира чрез фискално устройство, освен ако плащането е по банка. За стойността на услугата се издава и фактура, в която като основание за начисляване на данък 0% се посочва чл.36, ал.1 от ЗДДС.

2.2. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за международен превоз, като купувач на билета е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС извън страната. В случай, че получателя е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС извън страната, съгласно чл. 21, ал.2 от ЗДДС  мястото на изпълнение на доставката на услугата е извън територията на страната.  На основание на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за доставките с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък. В този случай туристическия агент процедира по описанието в т. 2.1., но в издадената фактура за посредническата услуга не начислява данък, като посочва основание за неначисляване на ДДС  чл.86, ал. 3 от ЗДДС.

2.3. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за вътрешен превоз. Съгласно чл. 24 от ЗДДС мястото за изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено  лице, е мястото където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството. Облагаема доставка по чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на услуга по смисъла на ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната. При тази ситуация, туристическия агент не е задължен да отчита продажбата с фискално устройство и да издава фактура за продажбата на самолетните билети. За стойността на билетите може да се издаде първичен счетоводен документ (протокол), отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, който да послужи за документална обоснованост на разхода за данъчно задълженото лице, заедно с бордната карта от осъществения полет (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО). Във фактурата за посредническата услуга се начислява ДДС 20%.

Спечелете повече клиенти като прехвърлите продажбите си в интернет с платформа за онлайн магазин Плюс Минус