Режим на складиране на стоки до поискване

(чл. 15а от ЗДДС)

Публикувано на: 2024-04-10

Данъчно задължено лице от една държава членка в ЕС може да прехвърля свои стоки в друга държава членка на ЕС, под режим складиране на стоки до поискване – тоест без да е налице ВОД за изпращача или ВОП за получателя.

Прехвърлянето на стоки под режим на складиране на стоки до поискване не е възмездна доставка на стоки, когато са налице едновременно следните условия:

 1. Стоките са изпратени или транспортирани от данъчно задълженото лице(изпращач) или за негова сметка от трето лице от територията на една държава членка до територията на друга държава членка с цел извършване на последваща доставка на друго данъчно задължено лице(получател) в държавата членка, в която стоките са пристигнали или превозът им е завършил, при наличие на договор между двете данъчно задължени лица, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост или на всяко друго право на разпореждане със стоките като собственик;

 2. Изпращачът, който прехвърля стоките, не е установен и няма постоянен обект на територията на държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва;

 3. Получателят, за който стоките са предназначени да бъдат доставени, е идентифициран за целите на ДДС в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва, и неговият ИН по ДДС, издаден му от тази държава членка, е предоставен на изпращача към момента, в който започва изпращането или транспортирането на стоките;

 4. Стоките са вписани в регистъра по чл. 123, ал. 5 към момента, в който започва изпращането или транспортирането им от изпращача;

 5. ИН по ДДС на получателя, издаден му от държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва, е включен във VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките.

Когато са изпълнени условията за прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване и в 12-месечен срок от тяхното пристигане те бъдат прехвърлени на получателя, се счита, че към този момент възниква:

 1. ВОД на стоки, извършена от изпращача в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
 2. ВОП на стоки, извършено от получателя на който тези стоки са доставени в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва.

Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките получателят бъде заместен от друго данъчно задължено лице и са изпълнени всички условия и изпращачът впише заместващото лице в регистъра, може да се продължава прилагането на режим на складиране на стоки до поискване до изтичането на този срок.

Не се счита за доставка връщането на стоките в държавата членка, от която са били изпратени или транспортирани, когато правото на собственост или всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик не е било прехвърлено в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките и връщането им е отразено в регистъра.

Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките някое от условията не е изпълнено, към този момент се счита, че е налице:

 1. ВОД на стоки, извършена от изпращача в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
 2. ВОП на стоки, извършено от получателя на който тези стоки са доставени в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва.

Когато в рамките на 12-те месеца от пристигането или завършването на превоза на стоките не са прехвърлени или са предоставени на лице, което е различно от получателя; или са изпратени в друга държава от ЕС; или са унищожени, липсват или са бракувани – се счита, че към този момент възниква:

 1. ВОД на стоки, извършена от изпращача в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
 2. ВОП на стоки, извършено от получателя или заместващото го лице на който тези стоки са доставени в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва.

В счетоводен и складов софтуер Плюс Минус за документиране се използва:

 • Протокол за изпращане чл. 125, ал. 5 от ЗДДС с тип ПЗИ и файл protocolForSendingAl5.pm
 • Протокол за пристигане чл. 125, ал. 6 от ЗДДС с тип ПЗП и файл protocolForArrivalAl6.pm
 • Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 113г ал. 1 и 2 от ППЗДДС е с файл exportForAl5And6.pm, чрез него може да се генерира .csv файлове поотделно с данни за регистър изпращане (приложение № 39 от ЗДДС) и регистър пристигане (приложение № 40 от ЗДДС).

Подробно описание за работа с документите може да бъде открито в меню Помощ / Ръководство / Счетоводство / Документи.