Публикувано на: 2011-05-28

Регистрацията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е уредена в глава девета на част шеста от същия. Изрично са посочени случаите, в които данъчно задължените лица са задължени да се регистрират, и в които те могат да направят това по избор. Всички регистрирани по закона лица могат да бъдат намерени в специален регистър, създаден и поддържан от НАП (чл. 94, ал. 1 от ЗДДС), част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

1. Задължителна регистрация На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат: - данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги; - данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Задължителна регистрация

Минимален облагаем оборот

Срок за регистрация

По общия ред чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец

В 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот.

При доставки на стоки с монтаж и инсталиране, когато получателя е нерегистрирано по ЗДДС лице чл. 97 от ЗДДС 

-

Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

При доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя чл. 97a от ЗДДС 

Не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).

При дистанционна продажба на стоки чл. 98 от ЗДДС

70 000 лв. за текущата календарна година

Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС - 70 000 лв.

При вътреобщностно придобиване /ВОП/, без придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз чл. 99 от ЗДДС

20 000 лв. за текущата календарна година

Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.

За проследяемост на съответните обороти в счетоводен софтуер Плюс Минус може да се използва справката Разчети с бюджета по ЗДДС, която се стартира от меню Отчети/Справки и дискета за ДДС, или оборотни ведомости за кредитния оборот на сметки от гр. 70. Периодът – последните 12 месеца преди текущия или месеците на текущата календарна година, се избира предварително от меню Отчети/Интервал на отчетите.

2. Регистрация по избор Данъчно задължените лица, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, имат право да се регистрират по избор:

Р****егистрация по избор

Право за начисляване на ДДС върху реализираните други облагаеми доставки

Право за приспадане на данъчен кредит за извършените покупки

Задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС /реализиран облаг. оборот над 50 000 лв./

Регистрация по общия ред чл. 100, ал. 1 от ЗДДС

ДА

ДА

НЕ

Регистрация по ВОП чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

НЕ /чл. 113, ал. 9 ЗДДС/

НЕ /чл. 70, ал. 4 ЗДДС/

ДА

Регистрация за дистанционни продажби чл. 100, ал. 3 от ЗДДС

ДА

ДА

НЕ

3. Изключения от регистрацията Изключенията от регистрацията са посочени в чл. 96, ал. 8 от ЗДДС: - Задължителната регистрация по общия ред на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС не се прилага, когато приходната администрация е прекратила регистрацията по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията; - Регистрацията по избор на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС, не се прилага, когато приходната администрация е отказала регистрация по този закон на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на отказа за регистрация. Тази забрана не важи за задължителните регистрации при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, при ВОП и дистанционна продажба на стоки, както и за регистрация по избор за ВОП.

4. Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС Процедурата по регистрация по ЗДДС е регламентирана в разпоредбите на чл. 101 от закона. Документите, които се прилагат към заявлението за регистрация, са посочени в чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС. В счетоводен софтуер Плюс Минус е разработен специален документ – Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС. За да се използва, трябва да бъде добавен в екран Документи (F4) с тип -ОПА и име на файла OpisDDSReg.xls. Осчетоводени преди това фактури за покупка, отговарящи на конретните условия, се вмъкват в документа, при което автоматично се зареждат всички активи и услуги, получени с тях. При извеждане на дневника за покупки по ДДС в месеца на регистрация, за да се извете и записаният опис, е нужно в меню Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети към типовете, които да влязат в дневника на покупките, да се добави -ОПА, а в самата справка и дискета за ДДС да се маркира отметката „Включи описите за регистрация по ДДС (док. тип -ОПА)“.

5. Номерация на данъчните документи след регистрацията по ЗДДС След регистриране на фирмата по ЗДДС, с изключение на регистрацията по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, задължително следва да се спазват определени изисквания (чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС) при издаването на фактури и известия по фактури. Последните трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването пореден номер, гриф “оригинал” на първия екземпляр, наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава, идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. В случай, че трябва да се смени номерацията на издаваните данъчни документи, е нужно да се извърши преиндексиране на тези документи в счетоводен софтуер Плюс Минус. За целта: ü  От меню Операции/Служебни/Преиндексиране трябва да се избере бутон [Настройка] към Преиндексиране на изходящи документи при преминаване на фирмата по ДДС. ü  В отворилия се екран следва: - да изберете от падащото меню типа на документа, напр. -ФЕ; - да зададете периода, в който имате записани документи с такъв тип, напр. от началото на работа със счетоводен софтуер Плюс Минус до 31.12.2010 г.; - в полето “Избрания тип да бъде променен на:” да напишете ръчно с какъв тип да се смени типа на записаните документи за този период, напр. -F. - да се избере бутон [Промени], с който започва обработката на документите. След като приключи, номерацията на избрания тип документ ще започне отначало – с номер 0000000001. Желателно е преиндексирането да се извърши на локална версия, и преди за се стартира да се направи архив на базата. В случай, че се прави в мрежа, НЕ трябва да има други потребители в базата. За да може записаните до датата на регистрацията по ЗДДС документи със сменен тип -F да се отварят, трябва в екран Документи (F4) да се добави документ с този тип и име на файла този, който е на оригиналния документ.

6. Промяна параметрите на фирмата в счетоводен софтуер Плюс Минус Параметрите на регистрираната за целите на ЗДДС фирма също трябва да се променят. В екран Избор на фирма от бутона [Промени] се отварят данните на работната фирма. В полето Рег.ДДС се попълва съответната дата на регистрацията. Полето ИНДДС също трябва да се попълни с издадения идентификационен номер от НАП.

Научете повече и за възможностите на софтуер за строителство Плюс Минус