Публикувано на: 2011-04-25

Общите разходи на работодателите за един отработен час на  наетите от тях лица през 2010 година нарастват с 8% спрямо същия период на 2009 година - това показват предварителните данни на НСИ, публикувани в справка за разходите на работодателите за труд за четвъртото тримесечие на 2010 година.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е отчетен в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” – 26.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 24.8%, и  „Други дейности” – 17.5%, а най-нисък – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и “Строителство” – съответно с 2.4 и 3.3%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения” с 9.0% и в „Административни и спомагателни дейности” със 7.5%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 9.4% - спрямо четвърто тримесечие на 2009  година,  а другите разходи  (извън тези за възнаграждения) – с 1.8%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от – 8.9 на сто за „Култура, спорт и развлечения” до 30.6% за „Професионални дейности и научни изследвания”.

Тук можете да намерите полезна информация за софтуер за строителство Плюс Минус