Кога предоставянето на работно и униформено облекло дава отражение върху възнаграждението

Стойността на предоставеното работно и униформено облекло дава отражение върху възнаграждението на работниците и служителите само в случаите, когато е предоставено по ред, който е извън определения в нормативен акт

Публикувано на: 2023-02-08

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от КТ).

Реда, начина, срока за износване и условията за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите се регламентира с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО). Според чл. 8 ал. 4 от НБРУО не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

В облагаемият доход не се включва стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред , предвидени в нормативен акт (чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗДДФЛ).

Върху стойността на работното, униформеното, протоколното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски ( чл. 1, ал. 8, т. 4 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) и чл. 6, ал. 14 от КСО).

Стойността на предоставеното работно и униформено облекло дава отражение върху възнаграждението на работниците и служителите само в случаите, когато е предоставено по ред, който е извън определения в нормативен акт. Съответно в зависимост от това кой нормативен акт е нарушен се дължат осигурителни вноски и/или данък.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

Стойността на работното и униформено облекло се въвежда в едно от следните пера във фиша за заплати:

1. В код 117 Социални разходи – когато стойността на работното и униформено облекло е облагаем доход по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Примери:

  • Стойността на работното и униформено облекло се дава в пари (не е спазен чл. 8, ал. 4 от НБРОУ);
  • Предоставя се в натура, но не е предоставено на всички работници или липсва писмена заповед на ръководството (не отговаря на изискванията на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО и не може да се приеме за социален разход предоставен в натура).

2. В код 1002 Ваучери други – когато стойността на работното и униформено облекло не е облагаем доход.

Пример: Работното и униформено облекло е предоставено в натура, има писмена заповед на ръководството за предоставяне на работно и униформено облекло на всички работници и служители, но в нея не са включени необходимите реквизити посочени в чл. 6 на НБРОУ. Спазени са изискванията на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. Разходите за работно и униформено облекло се облагат с 10% данък по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО при работодателя и съответно на основание чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ са освободени от облагане при работниците и служителите.