Предоставяне на работно и униформено облекло

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор.

Публикувано на: 2023-02-06

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от КТ).

Реда, начина, срока за износване и условията за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите се регламентира с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО). Според чл. 6, ал. 2 от наредбата работодателят писмено определя:

  1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;

  2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;

  3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;

  4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;

  5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Според чл. 8 ал. 4 от НБРУО не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече не от датата на закупуване на облеклото от работодателя, а от деня на предоставянето му на работника или служителя.

Разходите за работно и униформено облекло се признават за данъчни цели (чл. 11 ЗКПО) при изпълнение условията на КТ и НБРУО и изискванията на чл. 10 от ЗКПО за документална обоснованост.

За доставки свързани с работно и униформено облекло, предоставени безвъзмездно от работодателя на работниците и служителите му се признава ползването на данъчен кредит (чл. 70, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).

Начинът на отчитане е определен в чл. 5 от НБРОУ:

  • работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието и се отчита като материали по установения ред до момента на предоставянето му на правоимащите работници и служители;
  • работното и униформеното облекло се изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работниците и служителите, като за срока на неговото износване може да се води оперативна (извънсчетоводна) отчетност.

Въвеждане в счетоводен софтуер Плюс Минус:

  1. Покупка на работно и униформено облекло

Използва се документ Фактура покупка (тип: +ФЕ и име на файл: invoicep.pm). В поле Покупка на се избира Материали (302/401) и в поле Данък се избира С право на пълен ДК.

  1. Предоставяне на работно и униформено облекло на работниците и служителите

Използва се документ Складово искане (тип: СИ и име на файл: sklisk.pm). В поле Изписване на се избира Материали (601/302).

  1. За отразяване на задбалансовото отчитане на работното и униформеното облекло за срока на неговото износване, може да се използва документ Мемориален ордер (с тип: МО и име на файл: typeOperations.pm).

Счетоводните сметки, аналитичностите и сумите по тях се попълват ръчно, след което документът се записва.