Работещ пенсионер и здравно осигуряване

Публикувано на: 2022-09-05

Лице, на което е отпусната пенсия (независимо от нейния вид) работещо по трудов договор, по договор за управление и контрол, като държавен служител и др., подлежи на задължително обществено и здравно осигуряване. Изключение е предвидено за самоосигуряващите се лица, лицата работещи по извънтрудовоправоотношение и др. посочени в чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за който е регламентирана правна възможност при отпусната пенсия, да се осигуряват по свое желание, но за целите на здравното осигуряване такава възможност не е заложена в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО за пенсионерите здравните осигуровки са за сметка на държавния бюджет и са върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях.

В разпоредбите на чл. 40, ал. 8 от ЗЗО изрично е посочено задължението лицата по чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, които получават доходи от дейности на различни основания да внасят здравноосигурителни вноски върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета за държавно обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

В случай че сбора между размера на пенсията и получения доход от трудова дейност за месеца надвишат определения максимален осигурителен доход, възниква разлика между осигурителния доход за държавно обществено осигуряване (ДОО) и за здравно осигуряване (ЗО). Във връзка с получената разликата (съгласно пример от FISH IV.I.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя), осигурителят попълва и подава 2 бр. декларации образец 1, както следва:

  • 1 бр. Декларация образец 1 за социално осигуряване - стандартно за съответния вид осигурен без клетка 22.1;
  • 1 бр. Декларация образец 1 за здравно осигуряване - с попълнени клетки от 1 до 12.3, 21 и 22.1.

Въвеждане на пенсионер в софтуер за заплати Плюс Минус

Работещо лице, на което е отпусната пенсия в софтуер заплати на Плюс Минус се въвежда като в картона се включва отметка Пенсионер (от екран Допълнителни).

Важно! Когато отметка Пенсионер е включена, за видове осигурен 12, 13 и 14 няма да бъдат начислени осигуровки за ДОО, а само за здравно осигуряване.

Ако лицето, на което е отпусната пенсия получава доход от правотношение и сборът им надвишава максималния осигурителен доход, в картона:

  • се включва и отметка Различно ЗО (от екран Допълнителни);
  • в поле Сума ЗО (в екран Основни) ръчно се въвежда осигурителния доход за здравно осигуряване.

Важно! Отметка Различно ЗО се използва за видове осигурен 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 16, 82.

Пример: За месец септември 2022 служител получава пенсия в размер на 655 лв. и възнаграждение от трудово правоотношение в размер на 2800 лв. Максималния осигурителен доход за периода е 3400 лв. За правилното изчисляване на осигурителните вноски в картона на служителя следва да се включат отметки Пенсионер и Различно ЗО и в поле Сума ЗО да се въведе 2745. По този начин съответният му осигурителен доход по правоотношението ще е:

  • за ДОО – 2800 лв.
  • за здравно осигуряване – 2745 лв.

При генериране на декларация образец 1 за служителя автоматично ще се формират 2 бр. декларации – една за осигурителния доход за ДОО и втора за осигурителния доход само за здравно осигуряване.