Работа с партиди и Плюс Минус

Съгласно изискванията на Българското законодателство определени стоки, материали и продукция трябва да бъдат проследявани по партиди и срок на годност в различните етапи от процесите на производство, съхранение и продажба.

Публикувано на: 2022-11-09

Съгласно изискванията на Българското законодателство определени стоки, материали и продукция трябва да бъдат проследявани по партиди и срок на годност в различните етапи от процесите на производство, съхранение и продажба.

Възможност за работа с партиди е предвидена в модулите Склад Професионал, Продажби Професионал, POS Професионал, Производство и Себестойност.

Работа с партиди и Плюс Минус 1

Работа с партиди и Плюс Минус - научете повече!

При работа с партиди, за да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички изписвания да се отразяват по партиди.

Колони Партида и Срок на годност са предвидени в Настройки на колоните (поле с Настройки на документа) в документите Фактура покупка, Фактура продажба, Складова разписка, Стокова разписка, Складово искане, както и редица други документи.

За зареждане на стоки с различни партиди в един документ, е необходимо в документите да не се прави Проверка за повтарящи се стоки, като се размаркира чекбокса със същото име в екран с Настройки в документа. Стоката се извиква на няколко реда, спрямо кодовете на различните партиди, които има.

В един документ не може да се извикват една и съща стока с една и съща партида на няколко реда.

Заприхождаване на артикули с партиди

Първоначалното добавяне на партиди и срок на годност (ако има такъв) се осъществява в програмата с помощта на колони Партида и Срок на годност , които се попълват ръчно за всеки артикул, заедно с останалите параметри по артикула (количество, мярка, цена и др.).

При заприхождаване на вече съществуваща в програмата партида, тя се избира от падащото меню в колона Партида.

Добавените партиди, техният срок на годност, количество, както и друга допълнителна информация се виждат от екран с партиди в склада (бутон Партиди или клавиш латинско P от клавиатурата).

Изписване на партиди

В софтуер Плюс Минус са предвидени няколко начина за изписване на партиди.

Работа с партиди и Плюс Минус 2

Работа с партиди и Плюс Минус - разгледайте!

- След като са добавени колоните за Партида и Срок на годност (ако има такъв) в документите, за да се извика партида, е необходимо в колоната да се избере клавиш стрелка надолу, за да се визуализира партидата или да се изпише част от кода ѝ, докато желаната партида се появи в падащото меню. Избере се с двоен клик на мишката или клавиш Enter от клавиатурата. Ако партидата има срок на годност, той се зарежда автоматично в съответната колона.

- С помощта на складови настройки (Сервиз / Настройки / Склад / Партиди) е добавена опция за Автоматично изписване на партиди, която се избира. При нейния избор, следва да се избере на кой принцип ще се случва автоматичното изписване (Подреждане по). При избор на критерия, по който ще се случва автоматичното изписване (Срок на годност, Име, Дата на доставка, Количество), следва да се избере по кой ред ще се извежда (Входящ, Изходящ), както и ред на извеждане (текст, число).

При попълнени критерии на автоматично изписване и попълване на документ, с който се изписва стока, се изписва нейна партида, която отговаря на посочените показатели.

Пример:

Заприходен е артикул Шоколад с партида 0001 и срок на годност 31.01.2023г. и партида 0002 със срок на годност 23.11.2023г. При автоматично изписване на партиди по Срок на годност, с ред на изписване – Възходящ.

След като артикула, количеството и цената се извикат във фактурата и документа се запише, в него се вижда, че автоматично се е изписало количество по партида 0001 със срок на годност 31.01.2023г. спрямо възходящия ред на изписване.

Справки:

Движението по партиди може да бъде проследено посредством редица справки в програмата, като Наличност, Движение на стоки, Складови операции и други, където е предвидена опция (чекбокс С партиди), с която да се избере дали партидата на артикула да бъде видима или не.

За проследяване на срока на годност на артикулите е предвидена справка Стоки с изтичащ срок на годност.

Научете повече за складов софтуер и софтуер за производство.

Заприхождаване на артикули с партиди

Изписване на партиди