Публикувано на: 2011-11-05

Какво е работа от разстояние? Работата от разстояние е форма за организиране на работата, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещения на работодателя. Регламентира се, че условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор, включително и смесени режими на работа от разстояние, характера на работа, редът и условията за тяхното приложение, както и възможностите и условията за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя. Работата от разстояние има доброволен характер. Работникът или служителя може сам да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

Организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място. В индивидуалния и/или колективен договор се уреждат въпросите по отношение на техническо оборудване и неговата поддръжка, както и възможност да се използва собствено оборудване. Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословни и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство, с каквито се ползат работниците и служителите, които работят в помещението на работодателя. Контролът се извършва от Инспекцията по труда, като имат право да поискат сами посещение, като подадът заявление до съответната териториална дирекция. Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или колективен трудов договор.

Работно време. Почивки и отпуски. Отчитането на работното време. Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния и/или колективен договор и правилника за вътрешния ред в предприятието. То съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещението на работодателя. Работникът или служителят сам организира своето работно време, определя почивките и ползаването на отпуски в съответствие на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор. В индивидуалния трудов договор може изрично да се включи възможността за полагане на извънреден, нощен, и труд по време на национални празници.

Трудово възнаграждение. Размерът на трудовото възнаграждение се определя от индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има право на всички допълнителни трудови възнаграждения и право на ползване на общо основание социалната програма на предприятието.

Колективни права и интеграция с работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Работникът и служителят, който извършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците и служителите, които работят в помещението на работодателя, право да участва в организационния и социален живот на социалната организация в предприятието, в което членува. Дава се възможност да формира самостоятелна група, която да избира отделен представител по информиране и консултиране по чл.7а от Кодекса на труда, ако общия им брой надхвърли 20 работници. Работодателят трябва да осигури възможности за предотвратяване на изолацията от останалите работници, като създава условия за провеждане на периодични работни и социални срещи, възможност за създаване на фирмено виртуално протранство за свободно общуване и участие в синдикалната организация на предприятието.

Квалификация, преквалификация, обучение. Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат и останалите работници.

Ако желаете да разширите бизнеса си и да спечелите повече клиенти, запознайте се с платформа за онлайн магазин Плюс Минус