Публикувано на: 2014-04-07

Когато работниците полагат труд по време на официални празници възникват много въпроси относно коректното му отразяване в месечното възнаграждение. Няма законова пречка работниците и служителите да полагат труд по време на официалните празници, ако тоѝ е съобразен с изискванията на Кодекса на труда.

Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

В случаите когато работата на официален празник не е извънреден труд, тъй като този ден е включен в месечния график за работа и е с нормалната продължителност на дневното работно време, на работника или служителя се заплаща само допълнително увеличение от едно основно среднодневно трудово възнаграждение.

В софтуер за заплати Плюс Минус наѝ-удобно е да се използва почасово заплащане на труда и да се направи график за работа на избраното лице. Програмата ще пресметне автоматично двоен броѝ отработени часове за работа по време на празници. След запис на работните карти, това доплащане ще е отрази в перо 132 Доплащане празници – часове**.**

Ако не се използва график обаче, допълнителното увеличение следва да се запише в перо 126 Празници.

Например: Ако лице е работило на 01.03, срещу перо 126 Празници в колона Дни/__% се записва 1 и се натиска бутон Запиши. Програмата изчислява още едно среднодневно трудово възнаграждение.

Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, съгласно чл. 262 от КТ положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 100 на сто - за работа през дните на официалните празници.

Това означава, че ако имаме лице,  което е работило извънредно 8 часа на официален празник, при подневно отчитане на работното време  и 8-часов работен ден, за положения труд на официалния празник на лицето ще се заплати следното възнаграждение:

1. едно основно среднодневно трудово възнаграждение; 2. допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1); 3.  допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1).

Часовете извънреден труд се записват в перо 131 Извънреден труд през празници

Например: Ако лице е работило на 01.03, извънредно 8 часа.

срещу перо 126 Празници в колона Дни/__% се записва  1 . Програмата изчислява още едно среднодневно трудово възнаграждение.

Срещу перо 131 Извънреден труд през празници в колона Дни/__% се записва  часовете- 8 часа. Програмата изчислява двоен размер на среднодневното трудово възнаграждение

Натиска се бутон Запиши

Ако се използва почасово заплащане на труда и за лицето има изготвен график, извънредният труд по време на официалния празник участва в общото изравняване на работното време за периода на сумираното изчисляване на работното време.