Промените във връзка с работата от разстояние по Кодекса на труда

Публикувано на: 2024-04-17

В бр. 27 на Държавен вестник от 29 март 2024г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
С настоящите промени се дават допълнителни разяснения относно правилата и отговорностите на работодателя и работника /служителя при работата от разстояние.

Някои от промените засягат:

Същност и условия за работа от разстояние

 • Според чл.107з, ал.1 от КТ работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето ѝ е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Тя има доброволен характер, като условията и редът за работа от разстояние се уговарят в индивидуален или в колективен трудов договор;

 • Спрямо трудовия договор може да се уговори повече от едно работно място на работа, като работодателят може да промени мястото на работа, но не за повече от 30 раб. дни годишно по писмено искане на работника или служителя, при условия и по ред, определени с трудовия договор и / или вътрешни актове на предприятието;

 • С правилата, утвърдени чрез индивидуалния или колективния трудов договор или вътрешни актове на работодателя, се определят следните точки:
  1. редът за възлагане и отчитане на работата от разстояние
  2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Работно място. Техническо оборудване и поддръжка на работното място

 • Работникът / служителят, който извършва работа от разстояние осигурява работно място извън предприятие за извършване на работа от разстояние към датата на сключване или промяна на трудовото правоотношение;

 • Работодателят трябва да осигури информация за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето към работното помещение, в което се извършва работа от разстояние;

 • Работодателят трябва да предостави информация и изисквания относно използването и поддръжката на оборудването, както и за законовите изисквания и правила, включително за защитата на данните при работа от разстояние.

Организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

 • Работникът / служителят, който извършва работа от разстояние е длъжен да предостави на работодателя писмена информация за характеристика на работното място, от което ще се извършва работа от разстояние;

 • Работодателят е задължен да предприема мерки, за да гарантира, че към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работните места за извършване на работа от разстояние отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние е отговорен за спазването на политиката за организация на работата и за безопасност и здраве при работа на предприятието;

 • Работник / служител, който извършва работа от разстояние следва незабавно да уведоми работодател за всяка възникнала злополука по уговорения ред и начин.

Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане на работното време

 • Работното време на работника / служителя, който извършва работа от разстояние е определено в индивидуалния трудов договор, колективния трудов договор, както и от вътрешния трудов ред на предприятието. Работното време се определя при спазване на междудневните и седмични почивки;

 • Стандартите за натовареност и извършване на работата са еднакви както за работниците / служителите, които работят в помещенията на работодателя, така и за тези, които извършват работа от разстояние;

 • Работници / служители, които извършват работа от разстояние сами определят почивките си в съответствие с Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и договореното в индивидуалните и / или колективни трудови договори;

 • Работници / служители, които извършват работа от разстояние имат право да използват отпуск съгласно законодателството, както и договореното в индивидуалните и / или колективни трудови договори.

Допълнителни разпоредби

 • Работно място е определено място в предприятието, където работникът / служителят изпълнява своите задължения по трудовото правоотношение. Това може да бъде помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място;

 • При извършване на работа от разстояние, работното място може да бъде в помещение в дома на работника / служителя или в друго помещение по техен избор извън предприятието.

Уреждане на условията при работа от разстояние в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус е разработена възможност за корекция на съществуващи, както и създаване на нови индивидуални шаблони на документи, като Трудови договори и Допълнителни споразумения и др.

Това става от Редактор на документи, който се стартира от меню Документи / Договори. От него могат да се добавят, създават и изменят документите спрямо нуждите на предприятието и утвърдения начин на работа.