Публична продан на актив при регистрирано по ЗДДС лице

Когато една фирма или физическо лице не може да обслужва задълженията си се стига до публична продан на актив, с който е било обезпечено задължението

Публикувано на: 2022-11-14

Когато една фирма или физическо лице не може да обслужва / погасява задълженията си, се стига до публична продан на актив, с който е било обезпечено задължението. Активът може да е собственост на длъжника или на друго лице, което го е предоставило като обезпечение по дълга.

Публичната продан се обявява и се извършва от публичен / съдебен изпълнител. Длъжникът, неговият законен представител, служителите на публичния / съдебния изпълнител и др. не могат да участват в наддаването за актива.

Ако длъжникът погаси задълженията си в пълен размер и заплати разноските по изпълнителното дело преди крайния срок за подаване на наддавателни предложения, публичната продан не се извършва.

Публична продан, когато собственикът на актива е регистрирано по ЗДДС лице

В случай, че се стигне до публична продан, публичният / съдебният изпълнител съставя документ за продажбата по чл.83 от ППЗДДС. Съгласно ал.1, документът трябва да съдържа данни за публичния / съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за получателя, количество и вид на актива, данъчна основа, данък и продажна цена, дата на издаване на документа, име и подпис на съставител.

Според чл.131, ал.1 от ЗДДС, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, публичният / съдебният изпълнител е длъжен да:

  • преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на ТД на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или банкова сметка на съответната ТД на НАП, в обхвата на която работи публичният изпълнител;

  • състави документ за продажбата по чл.83 от ППЗДДС в три екземпляра - за публичния /съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за получателя (купувача)

  • предостави документа на собственика на вещта и на получателя в срок три дни от издаването му;

  • уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ.

Според чл.86 ал.4 от ЗДДС, в случаите на публична продан по чл.131 ал.1 от ЗДДС, регистрираното лице собственик на актива не издава данъчен документ. Съгласно чл. 113 ал.8 от ЗДДС, фактура не се издава в случаите по чл.131, ал.1.

Отразяване на продажбата при длъжника / собственика на актива в счетоводен софтуер Плюс Минус

- За отписване на актива от собственика

Актив може да се отпише от Операции / Дълготрайни активи. Маркира се активът и се избира бутон Отписване. Автоматично се съставят счетоводни операции. При необходимост, сметките могат да бъдат променяни ръчно.

- За отписване на погасените задължения на длъжника

За отразяване на разчетите с публичния / съдебния изпълнител, както и за дебитиране на сметката на кредитора / лицето, към което е било задължението, може да се използва документ Мемориален ордер (с тип МО и файл typeOperations.pm).

Същият документ може да се използва и за отразяване на такси, глоби, лихви, адвокатски хонорари и др.разходи, свързани с публичната продан.

Счетоводните сметки и сумите по тях се попълват ръчно, след което документът се записва.

Отразяване на покупката при купувач на актив от публична продан в счетоводен софтуер Плюс Минус

При покупка на актив от публична продан, купувачът не получава фактура.

В счетоводен софтуер Плюс Минус, покупката може да се отрази с документ Протокол за покупка на стоки без документ (с тип ПП и файл prtcl7.pm). Видът на сделката (облагаема или необлагаема) се избира от поле Тип сделка от настройките на документа.

Ако купувачът е регистрирано лице по ЗДДС и протоколът трябва да присъства в дневник покупки, то е необходимо в протокола да се включи отметка Участва в дневниците на покупките. Типът на документа (ПП) трябва да се добави в поле Сервиз / Настройки / Счетоводство / Дневник на покупките.

Научете повече за счетоводен софтуер.

Публична продан, когато собственикът на актива е регистрирано по ЗДДС лице

Отразяване на продажбата при длъжника / собственика на актива в счетоводен софтуер Плюс Минус

Отразяване на покупката при купувач на актив от публична продан в счетоводен софтуер Плюс Минус