Процедура по приспадане и възстановяване на ДДС съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДДС

Публикувано на: 2024-04-08

Регистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица за всеки данъчен период подават справка-декларация по образец - приложение № 13 от Правилника за прилагане на Закона за ДДС (ППЗДДС) с обобщена информация за извършените и получените доставки и с резултата за месеца (съгласно чл. 88 от ЗДДС):

- ДДС за внасяне - сумата на начисления ДДС за извършените доставки е по-голяма от сумата на ползвания данъчен кредит;

- ДДС за възстановяване - сумата на ползвания данъчен кредит е по-голяма от сумата на начисления ДДС по извършени доставки.

Регистрираното лице определя само резултата за всеки данъчен период - данък за внасяне в държавния бюджет или данък за възстановяване от държавния бюджет.

Справка-декларация се подава заедно с всички съпътстващи документи - отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) и/или VIES-декларация, ежемесечно, до 14-то число на месеца, следващ месеца (данъчния период), за който се отнася декларацията.

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за закупени стоки или получени услуги. Правото на приспадане на данъчен кредит, както и ограниченията и условията за упражняване на това право са регламентирани в чл. 68-71 от ЗДДС.

Съгласно чл. 92 от ЗДДС са предвидени различни възможности за прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС – процедура по възстановяване на ДДС съгласно чл. 92, ал. 1, т. 1-6 и ускорено възстановяване на ДДС съгласно чл. 92, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС.

Процедура съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от ЗДДС, данъкът за възстановяване се прихваща, приспада или възстановява, както следва:

1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от НАП, възникнали до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;

2. когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;

3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока по чл. 89;

4. ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;

5. ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

6. ако не са налице условията по т. 5, за следващия посочен данък за възстановяване по справка-декларация започват да текат нови два поредни данъчни периода на приспадане, следващи периода, в който е посочен този данък.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ППЗДДС, ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация по ЗДДС - съгласно чл. 71 от ППЗДДС, когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

Приключила процедура по приспадане и непосочване на данъка за възстановяване в клетка 80 в последната справка-декларация – в този случай може да се подаде писмено искане до НАП съгласно чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искането се разглежда, ако е подадено в срок до 5 години от възникването на правото данъка да бъде възстановен, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване. След постъпване на искането по решение на органа по приходите може да се възложи проверка или ревизия.

Отразяване на процедура в счетоводен софтуер Плюс Минус

Справка-декларация и дневници по ДДС могат да бъдат изведени от Справки / ДДС в следните модули: Счетоводство Стандарт, Счетоводство Професионал, Склад Стандарт, Склад Професионал, Продажби Професионал и POS Професионал.

Програмен продукт Плюс Минус автоматично следи процеса на приспадане и възстановяване на ДДС.

След като бъдат записани всички счетоводни документи в програмата за съответния период е необходимо да се изведе ДДС от Справки.

Избира се раздел Процедура. По подразбиране периодът на процедурата се попълва автоматично, но е възможно да се променя и ръчно.

След като се изведе процедурата за приспадане на ДДС, то в таблицата автоматично се попълват данните до месеца, за който се извеждат дневниците.

Важно! При първоначално започване на работа с Плюс Минус, ако има процедура за прихващане на ДДС от предходни периоди, е необходимо данните за липсващите месеци да се въведат ръчно в раздел Процедура.

След извеждане на Процедура в раздел Декларация в Справка – декларация автоматично се попълват клетки 70 и 71, които се отнасят за ДДС за внасяне. Сумите в клетки 80, 81 и 82, които се отнасят за ДДС, подлежащ на възстановяване, се нанасят ръчно.

След като изтече процедурата по приспадане на ДДС е необходимо да се запише от раздел Приспадане / Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност. Таблицата на справката се попълва автоматичо след извеждане на Процедура. При избор на бутон Запиши процедурата за приспадане се приключва и от следващия месец ще започне нова, също така се записва автоматично месецът на подаване на последната процедура в поле Месец на последна процедура в раздел Процедура.

В инсталационната папка на програмата в подпапка nap / vat / proceed / булстат на фирмата / файл proceed.txt се записва месецът на подаване на процедурата.

Ако е необходимо да се направи корекция на записана вече процедура, от файл proceed.txt трябва да се изтрие записаният период.

Примери

Както стана ясно по-горе, ако за даден данъчен период резултатът е данък за възстановяване, то е необходимо да се проследят какви ще са резултатите за следващите два данъчни периода.

Да приемем, че за данъчен период 01.2024 резултатът е ДДС за възстановяване 500 лв. и сумата е посочена в кл. 60 в справка-декларация. За този данък започва процедура по приспадане през м. 01.

Пример 1:

М. 01.2024 - ДДС за възстановяване 500 лв., м. 02.2024 - ДДС за възстановяване 200 лв., м. 03.2024 - ДДС за възстановяване 60 лв. Тук процедурата по приспадане, започнала през м. 01, приключва през м. 03 и резултатът е ДДС за възстановяване 760 лв.

Пример 2:

М. 01.2024 - ДДС за възстановяване 500 лв., м. 02.2024 - ДДС за внасяне 600 лв. Тук процедура по приспадане, започнала през м. 01, приключва през м. 02 и резултатът е ДДС за внасяне 100 лв.

Пример 3:

М. 01.2024 - ДДС за възстановяване 500 лв., м. 02.2024 - ДДС за внасяне 200 лв., м. 03.2024 - ДДС за внасяне 60 лв. Сумата за м. 01 не е приспадната напълно, затова процедурата по приспадане, започнала през м. 01, приключва през м. 03 и резултатът е ДДС за възстановяване 240 лв.

Пример 4:

М. 01.2024 - ДДС за възстановяване 500 лв., м. 02.2024 - ДДС за възстановяване 200 лв., м. 03.2024 - ДДС за внасяне 900 лв. Сумите за м. 01 и м. 02 са приспаднати напълно, затова процедурата по приспадане, започнала през м. 01, приключва през м. 03 и резултатът е ДДС за внасяне 200 лв.

Подробно описание на работата със справките може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.

Процедура съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДДС

Отразяване на процедура в счетоводен софтуер Плюс Минус