Определяне на процент прослужено време. Начисляване на трудов стаж и професионален опит в Плюс Минус.

Публикувано на: 2011-10-18

1. Определение съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата:

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

Минималният размер на процента за изчисляване на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение е определен с Постановление № 147 на Министерския съвет от 29 юни 2007 год. на 0,6 на сто, за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит и се отнася за всички предприятия в страната.

Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

2. Реализация в Плюс Минус

За да бъде изчислен правилно допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, трябва да бъдат попълнени коректно и проверени следните полета в екран Персонал - Основни:

Проф.стаж  - Въвежда се стажа на работа със същия или сходен характер при предходните работодатели до месеца преди първото начисляване с Плюс Минус. За служителите, които са на работа във фирмата към 01.07.2007 г. се пренася целият, натрупан до момента стаж от параметър Стаж.

ДТВ %  - Попълва се автоматично от програмата на база натрупания стаж по професията (Проф.стаж) или общия стаж, в зависимост от въведената настройка в екран Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ и ЛС. При изчисляването се взема предвид и коефициента от следващото поле, с който се умножава съответния стаж. Ако искате да начислявате стаж само за работници и служители, които имат натрупан стаж определен брой години, напр. 3 години, трябва в екран Настройка да запишете на реда Стаж в год. до числото 2, а в коеф. за стаж да остане празно. Ако искате да начислявате за служителите с по-голям стаж по-голям коефициент и то за годините над определен брой, това също се въвежда в този екран.

Коеф.  - Индивидуалният коефициент за стаж на всеки отделен работник. Стандартно по подразбиране се взема общия зададен в страница Настройка. Ако няма зададен такъв, програмата пресмята на база 0,6%.

до месец - За новоназначените лица, това поле е празно и се попълва при автоматичното начисляване на заплатите. Формата на полето е YYYYMM, където YYYY е годината, MM е месеца, към който е начислен стажа. Актуализира се автоматично при начисляването на заплатите.

3. Алгоритъм за изчисляване на стажа

В Плюс Минус при натискане на бутона Автоматично начисляване, програмата предупреждава, че ще бъде извършено начисляване на заплатите за съответния месец. При положителен отговор заплатите се записват в базата. След начисляването се отваря втори екран със съобщение: Ще бъде извършено начисляване на трудов и професионален стаж, чак тогава след положителен отговор, програмата превърта стажа и в картоните на лицата се актуализира информацията в полетата Стаж до, Стаж проф. и Стаж.

Пример: Към 01.09.2011 имаме служител с професионален стаж 4 г. 11 м. 29 д.   Коеф.0.6 и ДТВ – 2.4%. Начисляваме заплатите за месец септември и съответно програмата изчислява ДТВ на база 2,4%. След приключване на начисляването на заплатите за месеца, програмата дава съобщение: Ще бъде извършено начисляване на трудов и професионален стаж. При положителен отговор, стажът на служителя за септември ще бъде 5г. 29д., съответно ДТВ=3%, в поле до месец - 201109. Новата сума ДТВ за стаж и проф.опит за 5 години ще начисли програмата за месец октомври.

Програмата позволява да се прави автоматично начисляване за месеца безброй пъти, но начисляването на стажа трябва да става само веднъж.