Публикувано на: 2011-10-18

1. Определение съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата:

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

Минималният размер на процента за изчисляване на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение е определен с Постановление № 147 на Министерския съвет от 29 юни 2007 год. на 0,6 на сто, за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит и се отнася за всички предприятия в страната.

Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

2. Реализация в софтуер за заплати Плюс Минус

За да бъде изчислен правилно допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, трябва да бъдат попълнени коректно и проверени следните полета в екран Персонал - Основни:

Проф.стаж  - Въвежда се стажа на работа със същия или сходен характер при предходните работодатели до месеца преди първото начисляване със софтуер за заплати Плюс Минус. За служителите, които са на работа във фирмата към 01.07.2007 г. се пренася целият, натрупан до момента стаж от параметър Стаж.

ДТВ %  - Попълва се автоматично от програмата на база натрупания стаж по професията (Проф.стаж) или общия стаж, в зависимост от въведената настройка в екран Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ и ЛС. При изчисляването се взема предвид и коефициента от следващото поле, с който се умножава съответния стаж. Ако искате да начислявате стаж само за работници и служители, които имат натрупан стаж определен брой години, напр. 3 години, трябва в екран Настройка да запишете на реда Стаж в год. до числото 2, а в коеф. за стаж да остане празно. Ако искате да начислявате за служителите с по-голям стаж по-голям коефициент и то за годините над определен брой, това също се въвежда в този екран.

Коеф.  - Индивидуалният коефициент за стаж на всеки отделен работник. Стандартно по подразбиране се взема общия зададен в страница Настройка. Ако няма зададен такъв, програмата пресмята на база 0,6%.

до месец - За новоназначените лица, това поле е празно и се попълва при автоматичното начисляване на заплатите. Формата на полето е YYYYMM, където YYYY е годината, MM е месеца, към който е начислен стажа. Актуализира се автоматично при начисляването на заплатите.

3. Алгоритъм за изчисляване на стажа

В софтуер за заплати Плюс Минус при натискане на бутона Автоматично начисляване, програмата предупреждава, че ще бъде извършено начисляване на заплатите за съответния месец. При положителен отговор заплатите се записват в базата. След начисляването се отваря втори екран със съобщение: Ще бъде извършено начисляване на трудов и професионален стаж, чак тогава след положителен отговор, програмата превърта стажа и в картоните на лицата се актуализира информацията в полетата Стаж до, Стаж проф. и Стаж.

Пример: Към 01.09.2011 имаме служител с професионален стаж 4 г. 11 м. 29 д.   Коеф.0.6 и ДТВ – 2.4%. Начисляваме заплатите за месец септември и съответно програмата изчислява ДТВ на база 2,4%. След приключване на начисляването на заплатите за месеца, програмата дава съобщение: Ще бъде извършено начисляване на трудов и професионален стаж. При положителен отговор, стажът на служителя за септември ще бъде 5г. 29д., съответно ДТВ=3%, в поле до месец - 201109. Новата сума ДТВ за стаж и проф.опит за 5 години ще начисли програмата за месец октомври.

Програмата позволява да се прави автоматично начисляване за месеца безброй пъти, но начисляването на стажа трябва да става само веднъж.

Тук можете да се запознаете и с възможностите на складов софтуер Плюс Минус.