Публикувано на: 2011-08-09

Съгласно чл. 123 от Кодекса на Труда, правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:

- сливане на предприятия; - вливане на едно предприятие в друго; - разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; - преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; - промяна на правноорганизационната форма на предприятието; - смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него; - преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.

Необходимо е промяната да се впише в трудовата книжка на работника/служителя. Тъй като трудовото правоотношение се запазва по силата на закона, не се подписват допълнителни споразумения към трудовите договори на работниците, не се издават и заповеди за уволнение. Ако има промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ се подава уведомление в НАП – Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 2002 г. Уведомлението се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в “Държавен вестник” на вписването за сливане, вливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на търговските дружества; 2. десет дни след сключване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия; 3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

В уведомлението се посочва булстат на предишния работодател, булстат на правоприемника и имената и ЕГН на служителите, които преминават на работа към него.

Практически стъпки при прехвърляне на персонала по чл. 123 КТ в трз и личен състав Плюс Минус.

Първо трябва да добавим новата фирма-правоприемника, в екран Избор на фирма и да попълним параметрите и.  Най-лесно е да прехвърлим персонала от едната фирма в другата, като използваме опцията за запис и четене на месец от файл в ТРЗ. Влизаме във фирмата, от която ще записваме данните за персонала(предишния работодател). Избираме опцията Операции/Служебни/Запис на месец във файл.  Предвидени са допълнителни настройки, които се избират с отметки.  Стандартно се записват данните на  служителите от картона, записаните заплати, отсъствия и издадените документи за месеца, който е избран като текущ в ТРЗ. Можем да изключим някоя от опциите като махнем отметката пред нея.  Най-добре е заплатите в предната фирма да са приключени, и  да прехвърлим само личните данни на служителите, като оставим отметката пред  „Данни за служителите“, и махнем всички останали.  По този начин прехвърляме само данните от картона, без записаните заплати и документи за месеца. С бутон Запис файлът се записва в поддиректория на папка exports от главната директория на ERP система Плюс Минус.

След това влизаме в новата фирма, т.е. правоприемника.  В модул ТРЗ избираме Операции/Служебни/Четене на месец от файл. Посочваме файла, който сме записали от предната фирма и натискаме бутона Четене.  Данните за персонала ще се попълнят.  По този начин може да се прехвърля персонал от една фирма в друга, която не е новосъздадена, и в нея вече има записани служители.  При прехвърлянето с четене на месец от файл, данните за новите служители ще се добавят към съществуващите, няма да ги презаменят.

След ващата стъпка е да запишем уведомлението по чл. 123, което, както беше описано в началото,  се подава от правоприемника.  Избираме Операции/Дискета за трудови договори/Уведомление за смяна на работодател по чл.123 КТ и бутон Изведи . На екран ще се изведе образец на уведомлението според  Наредба № 5 от 2002 г, ще бъде попълнен булстат на правоприемника и имената и ЕГН на служителите, които преминават на работа към него. Ръчно трябва да попълните булстат на предишния работодател. Ако някои служители не трябва да присъстват  в уведомлението, ръчно изтрийте данните за тях от таблицата. Подавайки уведомлението  в НАП, служебно трудовите и осигурителни правоотношения на служителите ще бъдат прехвърлени към новия работодател, без да има прекратяване, и без да се подават други уведомления.

Важно е да се знае, че след прехвърлянето в новата фирма  трябва да бъдат записани отново трудовите договори на служителите с оригиналните им данни и номера, както са били записани при стария работодател, но с булстатът на правоприемника.  За целта стъпваме на името на служител, избираме иконата ТД  и поставяме отметката Фиксиран номер.  Ръчно написваме номера и датата на сключване такива, каквито са били при предния работодател, без значение, че в новата фирма може да има издаден на друг служител ТД със същия номер.  Това се прави само за новопостъпилите служители. Ако във фирмата-правоприемник вече има назначени лица, за тях ТД не се записват. За тези договори НЕ се подава уведомление по чл. 62, ал. 5 към НАП. Това трябва да се направи, защото допълнителните споразумения и заповедите за уволнение, а както и всички уведомления към  НАП се издават на база на записан в програмата трудов договор.