Публикувано на: 2015-01-07

Съгласно промените в Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 01.01.2015г., за осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да представят в териториалните поделения на НОИ болничните листове, издадени след 31.12.2014 г. От началото на 2015 г. в ТП на НОИ се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение Приложение №15 и други необходими документи към болничните листове.

В софтуер за заплати Плюс Минус:

  • Актуализиран е документ Дискета за обезщетения ДОО съгласно спецификация на файловете с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в сила от 01.01.2015г. Променени са имената на файловете, които се подават към НОИ на **POPO2015.**txt и POPP2015.txt.
  • Актуализирана е бланката на Придружителното писмо (Приложение №8) и Опис парични обезщетения (Приложение 9).

**Важно!**В случай, че болничните листове са издадени преди 01.01.2015г. те се представят в НОИ с утвърдените за 2014г. образци на придружително писмо и опис на документите. За целта дата на документ Опис парични обезщетения трябва да бъде в месец от 2014г.

Етапи на въвеждане на болничен в софтуер за заплати Плюс Минус:

  1. Въвежда се отсъствието от _Операции/Отсъствия_или посредством бързия бутон Отсъствия в екран Заплати.
  2. Попълва се документ Опис парични обезщетения, който се стартира автоматично след запис на отсъствието или от меню Документи/Опис парични обезщетения.
  3. От Oперации/ Дискета обезщетения ДОО се записват файловете, които се подават в НОИ.

В сила от 01.01.2015 влизат в сила промените и допълненията на Наредба Н-8 от 2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

В софтуер за заплати Плюс Минус:

Актуализиран е файла на Декларация Образец 1 съгласно спецификация на входните файлове за обхващане на данни от Декларация обр.1. Новото име на файла е EMPL2015.txt.

Актуализирани са данните, които се подават за лица работещи при сумирано изчисляване на работното времевид осигурен 16.

Актуализирана е Декларация Образец 6.

Промени в Декларация Образец 1:

В сила от 01.01.2015 за лица вид осигурен 16 декларация образец 1 се подава по един от следните начини в зависимост кога е започнал периода на сумирано изчисляване на работното време.

Случай 1

Ако периода на сумирано изчисляване на работното време е започнал през 2014 и обхваща месеци от 2015 данните за вид осигурен 16 се подават по следния начин:

  1. Редовна декларация образ.1 – Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 за цялата фирма.
  2. След приравняването на работното време от Операции/ Изравняване на работното време за период при сумирано изчисляване се подават коригиращи декларации обр.1 за всички месеци от периода на сумирано изчисляване на работното време. Файлът се записва от Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 корекция код 16- сумирано изч.на раб.време.

Случай 2

Ако периода на сумирано изчисляване на работното време започва в месец от 2015, данните за вид осигурен 16 се подават с редовна декларация обр.1Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 за цялата фирма. След изравняване на работното време не се подават коригиращи декларации обр.1.

За правилното попълване на клетка 13 Код за сумирано изчисляване на работното време на Декларация обр.1 е добавен е нова справка Запис на период на сумирано изчисляване на работното време. Тя се се стартира от падащото меню на меню Операции/ Почасово заплащане. Справката се използва за запис на период на сумирано изчисляване на работното време.

**Важно!**Периода задъжително се записва в първият месец от всеки нов период на сумирано изчисляване на работното време.

Внимание!  Ако за вид осигурен 16 се въвежда отсъствие болничен за период  след 31.12.2014 в екран Отсъствие по график задължително се поставя отметка пред Изчисляване на работни дни на база часове от график.

Промени в Декларация Образец 6:

  1. В сила от 01.01.2015 за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31 декември 2014 г в т.18 Дата на изплащане/ начисляване от Декларация обр.6 се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението.

Пример. На 10 Февруари 2015 са изплатени суми по граждански договори от месец Януари.

От падащото меню се избира:

Вид на плащането: Извънтрудови.

Дата на Плащане/Начисляване се записва 10.02.2015

Влизат данните от месец: (yyyymm): 201501

Декл.обр.6 ще се генерира с вид на плащането 4. , Месец и година 01.2015, Дата на изплащане/начисляване 28.02.2015.

  1. За обезщетения по чл.222 ал.1 изплатени след 31 дакември 2014 в т.18 от декларарация обр.6 се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.

Пример. В месец Март (15.03.2015) е изплатено обезщетение за оставане без работа по чл.222 ал.1 от КТ отнасящо се за периода 01.02- 28.02.2015г.

От падащото меню се избира:

Вид на плащането: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3 т.5 КСО /вид осиг.27/.

Дата на Плащане/Начисляване се записва 15.03.2015

Влизат данните от месец: (yyyymm): 201502

Декл.обр.6 ще се генерира с вид на плащането 6. , Месец и година 02.2015, Дата на изплащане/начисляване 31.03.2015.

Съгласно Решение №****748 на Министерски съвет от 05.11.2014г. са актуализирани датите на официалните празници и отработваните дни за 2015 в Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ и ЛС.

Официални празници: 0101,0102,0302,0303,0410,0413,0501,0506,0524,0906,0921,0922,1224,1225,1231

Отработвани дни: 0124,0321,0912,1212

Актуализиран е списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД съгл. Заповед РД01- 933/19.12.14.

Актуализирана е Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

Актуализиран е процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2015 година.

Съгласно Постановление №419 от 17.12.2014г е актуализирана минималната работна заплата в Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ и ЛС на 360. Добавен е и новия максимален осигурителен доход за всички осигурени лица от 2600 приет със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Важно! В случай,че настоящата версия се инсталира в директорията, в която е работено до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ и Максималния осигурителен доход за 2015, но след като вече са подадени данните за заплатите и осигуровките за месец декември 2014г.

Ако версията се инсталира в нова папка и заплатите за месец декември все още не са начислени, ръчно трябва да се промени МРЗ и Максималния осигурителен доход за 2014. След подаване на данните за декември рамерите на МРЗ и МОД трябва се върнат отново към актуалните размери за 2015 година.

Актуализирана е Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014г. (Таблици №1 и 2) в съответствие с бланката публикувана в сайта на НАП.

Актуализирани са Служебна бележка по чл. 45, ал.2 т.1,2,3 от ЗДДФЛ и Служебна бележка по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ.

Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл.45 ал.4**.**

Актуализиран е документ Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО.

Актуализирана е Справката за статистика за четвъртото тримесечие в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Актуализирана е Справка по чл.73 от ЗДДФЛ.