Публикувано на: 2015-01-07

В сайта на НАП е публикуван нов образец на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и допълнителни помощни справки към тях**,** чиито попълване не е задължително.

В счетоводен софтуер Плюс Минус Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО се стартира от меню Отчети/ Годишни декларации. Актуализирани са образец 1011 (Приложение №1) и образец 1012 (Приложение №2), които са неразделна част от декларацията. Добавени са и Други помощни справки.

Данните в декларацията и се попълват автоматично, като при необходимост данните могат да се коригират ръчно.

С избор на бутон Експорт НАП се формира xml файл, който може да се подаде в on-line приложението на НАП.

В сайта на НСИ са публикувани формулярите за Годишна отчетност за дейносттта на предприятията за 2014 година.

В счетоводен софтуер Плюс Минус е актуализиран Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия и Годишен отчет за дейността на предприятия несъставящи баланс (ЕТ).

Формулярите се стартират от меню Отчети/ Годишни очети. Данните в отчетите се попълват автоматично, но могат да бъдат коригирани ръчно при необходимост.

В Годишния отчет за дейността на нефинасовите предприятия са добавени следните нови справки:

  • Справка за предоставените заеми и приходите от начислени лихви по институционални сектори и подсектори за 2014 година.

Справка за иновационнта дейност на предприятието през периода 2012- 2014 година.